8 de desembre de 2009

Comunicat del Centre Català Autonomista (20-07-1904)

El Pla de Bages, núm.103, 20 de juliol de 1904, pàgina 1.

En portada hi ha un comunicat del Centre Català Autonomista: "El Centre Catalá Autonomista de Navarcles als seus comarcans", pel qual es convoca el meeting que, posteriorment, dugué tanta cua en les pàgines de La Tralla:

"Ab la precedent capsalera s'ha repartir ab profusió la següent alocució:
Compatricis: El moviment nacionalista reivindicador de les llivertats de Catalunya, va espandintse arreu cada dia mès pels encontorns de nòstra terra com alenada sanitosa precursora de mellors temps.
Aquèst moviment, aquèsta aspiració de fer de Catalunya un poble gran que s'avingui ab les corrents modernes, deslliurantlo de tutories odioses, no es pas d'are; porta arrels fondes en l'ánima catalana y s'ha manifestat en tots temps y ocasions d'ensá que fou arrebassada sa llibertat, venintse desde llavors treballant pera reconquerir la seva personalitat.
Catalunya enfront de les imposicions forasteres que la malmenten y que tendexen a desfigurar sa fesomia propia, hi ha de respondre ab serenitat pero ab fermesa, procurant per mèdi del comú esfors seguir ascendint victoriosament pel demunt dels obstacles, el camí del progrés que'ls pòbles còm Catalunya treballen y viuen, necessiten pera l'expandiment de ses activitats y energies.
Essent aquèst moviment nacionalista, exigex el concurs de tots els catalans que integren al nacionalitat, sia quin se vulga son retenir en materies relligioses y polítiques, perque tots els fills de la terra sens distinció, tenen el deber de defensarla y de contribuir ab sos esforsos a ferla gran y lliure.
Es un erro massa generalista el de crère que'ls nòstre moviment nacional catalá es un ideal parió als de la política militant. Aquèsta creensa ha fet que'l Catalanisme hagi tingut enemics de totes menes que l'han titllat, els uns, de radical y avensat y els altres de reaccionari y enemic del progrés. Els que tal diuen es que no comprenen pas l'ideal nacionalista, puig aquèst es de tal manera gran y hermós que pot y deu acoblar en son sí a tots els catalans de bona voluntat, pera que prescindint y respectantse mutuament els sentiments íntims que no tenen res que veure ab el sentiment comú de Patria, se constituexin en defensors de ella, fent axís un gran nucle, un gran pòble de germans, cultes per lo tolerants. agermanats per lo respectuosos y forts per lo units, que ha de portar l'Autonomía a Catalunya que's font de llivertats y el benestar dels individus puig que ab aquèsta base asseguran ab la vida de la colectivitat la seva propia.
Pera portar a terme aquèsta gran obra se fa precís que sien conegudes arrèu les aspiracions nacionalistes pera que resplandint la veritat se desfassin els errors eczistents. Per axò es deber que'ns havèm imposat, el de constituir aquí en el nòstre pòble, una Associació al estil de les innombrables que dessota els plecs de la bandera de la "Unió Catalanista" hi han escampades per totes les comarques catalanes, pera ab fermesa y constancia propagar aquèstes doctrines salvadores en el nòstre pòble, pux que hèm cregut que en aquèst gran moviment nacionalista catalá no podia pas restari indiferent el pòble de Navarcles.
Es dòncs ja un fet la constitució del Centre Catalá Autonomista d'aquèsta població y avuy pòt ja anunciarvos la seva inaugural, convidantvos, d'acòrd ab la Unió Catalanista al meeting de propaganda que pera celebrarlo, tindrá llòc el dia 24 del corrent [juliol] a les 3 de la tarde en el local de cal Met (Café de la Plassa).
Veniui tots navarclins y comarcans del Pla de Bages.
En ell tindrèm la satisfacció de sentiri la vèu dels apòstols del catalanisme.
Ells vos esplicarán ab claredat y eloqüencia una per una les bases de nòstra programa el mes democrátic y lliberal de tots.
No atiarán vostres passions predicantvos òdis de classes ni lluytes xorques y destructores. Nòstres lemes son de pau y germanó y nòstre ideal de Pátria y Llibertat.
Veniui tots a sentir la vèu de la Pátria; a tots vos hi convidèm sens distinció de colors polítics, perque axopluc de la bandera barrada hi cabem tots els catalans.
Repetim que el moviment nacionalista catalá no es pas polític, sino social o de reivindicació y tots els qui sentim correr per nòstres venes veritable sang catalana, sang d'aquèlla nisaga d'hòmes que sabien morir boy defensant els sèus drèts sang dels Fivallers, dels Clarís y Casanovas tenim el dever de defensarla al crit de ¡¡Cisca Catalunya!!
La Junta Directiva."