12 de gener de 2010

Carta oberta de Valentí Vintró a l'alcalde Joan Errasti (22-11-1913)

El Pla de Bages, núm.2859, 22 de novembre de 1913, pàgina 2.

Sota l'epígraf de "Interessos comarcals" es publica una "Carta oberta al Sr. Alcalde de Navarcles", escrita pel Valentí Vintró, que provocarà una sèrie de rèpliques i contrarèpliques al llarg d'unes quantes setmanes:

"Sr. Alcalde [Joan Errasti]: Fa algun temps que corren per aquet poble notícies tendencioses sobre la gestió dels dignes Diputats provincials d'aquet districte en l'afer de la carretera d'aquet poble a Callús, i com que es possible que vos no sigueu agé a aitals murmuracions (jo opino i no sens fonament que us cuideu de propalarles), vos dirigeixo la present, amb la qual me proposo aclarir alguns extrems relacionats amb la qüestió que'ns interessa i alhora advertirvos que estic disposat a fer llum desde la prempsa a tots els punts que en vos o altres persones de poca conciencia tingueu interés a enfosquir per engrescar als babaus i calumniar vilment a persones qual dignitat está molt per sobre dels que pretenen empastifarla amb sa bava.
Diuen que vos haveu lamentat de que'ls Diputats regionalistes, o millor dit, de la coalició, us hagen girat l'esquena; raó sobrada tindríen per a fer-ho si's volguessin venjar de la mala treta que'ls vareu jugar per les eleccions. Recordeuvos que vareu prometre al senyor Abadal que l'apoiariau i lo que fereu fou poder, inclús coaccionant als electors amb amenaces que'n nom vostre feien un parell d'esbirros a sou. El resultat de la elecció es la millor prova de lo que dic.
Aquesta informalitat vostra no sorprengué pas a cap dels qui us coneixen a fons, ans al contrari, la teniem prevista i'ns la esperavem.
Pro, si un dia els senyors Diputats provincials regionalistes se volguessin venjar de la vostra malifeta, ho faríeb en algún assumpto personal vostre, pro mai en lo de la carretera, que no's fá per vos, sino pels pobles que toca i per tot-hom en general, i no sería just que fessin pagar a tot-hom la gitanada d'un caciquet minúscul.
I prova que'l senyor Abadal s'interessa per la carretera, es que us va escriure oferintse aixís que hagué prés possessió del cárrec, i mes tard us convocá a una reunió per a tractar d'aquet assumpto, a qual reunió no us dignareu compareixer. Si haguessiu assistit a la reunió, com hi assistiren tots els demés alcaldes interessats, fossin del color polític que fossin, i haguessiu acceptat la paraula que'l senyor Abadal proposá i que acceptaren tots per ésser molt práctica i no us haguessiu, mes tart, oposat resoltament a que's fessin les gestions que per iniciativa i encárrec del propi senyor Abadal estaven disposats a portar a cap els senyors alcades de Sampedor i Callús a fi i efecte d'impedir que s'anulés el contracte amb l'empresari, aplaçant se fins algunes sessions, a prec del esmentat senyor Diputat, la aprovació del dictámen en que's proposava la rescisió, en son fervent desig de que dites gestions donessin resultat positiu, es molt fácil que a hores d'ara ja's treballaría de ferm en el pont i en l'explanació, amb lo que's faría un gran bé al veinat en aquet any tant calamitós.
¿Per qué no heu assistit a les reunions a qué heu sigut convocat per a parlar d'aquest assumpto?
¿Es qué us avergonyíu de qué us vegi la cara aquell a qui vareu enganyar?
¿Teniu tal volta alguna altra raó? Desitjaría que'm contestessiu aquestes preguntes per a fervos justicia si aixís procedís, pro'm sembla que no ho fareu... perquè no sabreu com ferho.
Sía com sía, el fet de no haver comparegut i més tart haver dit que no podieu acceptar la fórmula aludida, demostra que teniu algun interés en que, de moment, no's fassi la carretera. ¿Quin interès pot ser aquest?
En primer lloc, no haver de pagar per ara les expropiacions; se veu que aixó de treure diners de la casa comunal, no us ve mai de gust; ja us agrada de fer millores, pro que les paguin els veins, el municipi que no pagui més que al enginyer ¿oi?
En segón, d'acceptarse la fórmula Abadal, la vostra vinya del Plá queda sense bon camí com está en l'actualitat i aixó també es un gran inconvenient, ¿Nó que sí?
I qui sab si encara hi ha alguna altra coseta per l'istil, pro es precís que entengueu que la carretara, o no's fará, o haveu de posarvos d'acord amb els demés alcaldes i junts amb els Diputats dels Districte i sobre tot pensar que aquestes obres no's faran mai segons lo que convé a tal o qual alcalde sinó a la generalitat.
Espero que s'haurá acabada la campanya d'insidies que's venía fent a propósit d'aquet assumpte; mès si no es aixís, estigueu segur que sempre estaré apunt de posar els punts sobre les i i a fi de que tot el poble i el districte puguen coneixer la veritat. Fa ja bastant temps que pensava publicar la present, pro he preferit esperar que siguessin passades les eleccions, a fi de que no pugueu dir que lo que'm mou son envejes polítiques, perqué en realitat, aquesta carta no té altre objecte que exposar la conducta noble i diáfana dels Diputats Regionalistes i en especial del senyor Abadal, i la vostra de xafarderíes i maniobres de mala llei, amb el sol fi d'anar mantenint l'adhesió de la massa insconscient que us apoia.
Estic disposat a parlar clar, pro, prefereixo que la vostra conducta futura'm rellevi de haverme d'ocupar novament d'aquesta interessant qüestió.
Vostre franc enemic qui dona la cara
Valentí Vintró"