31 de juliol de 2011

Carta oberta n. 4 de Valentí Vintró a l'alcalde Errasti (17-01-1914)

El Pla de Bages, 17 de gener de 1914, núm.2902

Carta oberta número 4

"Al Sr. Alcalde de Navarcles

Sr. Alcalde: Continuen les amenaces contra la meva persona i fins m’han assegurat que vos meteix vareu dir a alguna persona de Manresa que’m passaria alguna cosa si no desistís de la campanya començada.

Hombre, si es que teniu coneixement d’algun complot contra mí, m’haurieu d’avisar –quan menys- perque suposo deveu saber que la llei mana a les autoritats que amparin la vida i els interessos de tots ¿enteneu bé? De tots els ciutadans, sense diferencia entre addictes i adversaris.

Veig que el repartiment veïnal de consums per a 1914, s’ha fet amb les meteixes normes que de uns anys ensá haveu ressucitat, aixó és, mantenir per a vos i els vostres quotes lo més baixes possible i carregar als altres tant com el capritxo us dicta, ja que no’s pot dir tot lo que la llei tolera, car en alguns cassos, vos excediu notoriament.

Pro, ni que aixís fos, suposant que la llei facultés per a imposar tan crescudes cantitats ¿es just que mentres uns paguen quotes insignificants, a altres se’ls carregui tot l’excés que la llei permet? Això podrá ésser legal, pro mai será just.

Ja sé que’m direu que aixó és cosa de la Junta Municipal, pro jo sé de cert, que vos us fiqueu en totes les reunions que us plau i el vostre criteri i ‘l del primer tinent, s’imposa sempre, (Aquet senyor es un peix que’s porta l’oli i algun dia tindré el gust de presentarlo als lectors).

Veritat amics lectors, que sembla mentida que hi hagi homes que’s prestin a fer semblants papers de comparsa, en coses que perjudiquen tan directament a veins seus que no’ls han fet cap mal? Ja sé que dintre la J.M. hi ha algun individu que té escrúpols de conciencia d’haver de fer semblants papers, pro els més, se sotmeten, amb gust uns, inconscientment els altres, a la voluntat del Gran Inquisidor.

¿Fins a quan té de durar aixó? Es que nostre estimat poble ha d’apareixer sempre com un exemple de ineducació política i social? Perqué, aquets fets deshonren el poble i retraten de cos enter al qui’ls posa en práctica; tota persona mitjanament educada els repudia; sols els ignorants i els malvats se valen de armes tan vils.

A Navarcles estem molt pitjor que en temps del més ominós caciquisme. Sembla mentida que certes coses passin en temps de Govern coservador.

Deixem tan enutjós assumpte i passém a examinar si procedeix o no adjudicarvos el calificatiu de amante de la buena administración, pro ja us anticipo que sento aquests senyors que murmura amb accent adolorit: !Ay amor, como me has puesto!

Per mellor poguer jutjar, faré un estat demostrariu de lo que’s recaudava en temps de vostre antecessor (1908-1909) i lo que haveu recaudat desde que vos sou alcalde.

Haig d’advertir que posaré cantitats aproximades perque de totes tinc datos prou concrets; pró les diferencies podrán ésser tant petites, que no tindran cap importancia baix el punt de vista que’ns interessa. I sempre procuraré beneficiar-vos més que perjudicar-vos.

Si convenient fos, ja m’entereraria dels drets que tinc per anar a buscar aitals datos a l’alcaldia.

En temps de vostres antecessors senyors Tragant i Manganell, se recaudava anyalment poc més o menos, les següents quantitats:

Per l’arrendament de l’arbitri sobre vins 1.250 ptes
Per l’id. De les carns de matadero i tocinos 5.600 ptes
Pel repartiment veïnal deduïts gastos de cobrança i fallides 11.240 ptes
Total 18.090 ptes.

Això és el que es cobrava en temps d’aquells honorables senyors, és a dir, unes 18.100 pessetes aproximadament.

Deploro no tenir datos exactes de lo que’s recauda en l’actualitat, pró tot el poble sap que tots els arbitris rendeixen una major quantitat, a pesar de que vos dieu que no n’heu augmentat cap.

Pro estic plenament convençut de que les cantitats que apuntaré son molt aproximades, i en cas de que en alguna hi hagués error estic disposat a rectificarla sempre que se’m demostri clarament l’equivoc.

Trovareu en caixa en efectiu talons de consum a cobrar del l’exercici de 1909 més de 3.000 ptes.

En els anys 1910 i 1911 recaudaren per carns i tocinos 12.740 ptes o sia un aument en comparació a 1908 i 1909 de 2.440 ptes.

En els mateixos anys per l’arbitri sobre’l vi, recaudiarieu més de 5.000 ptes, quan cantitat es superior a la que es recaudá en els dos anys anteriors en unes 2.000 ptes.

Suposant que la recaudació de consums en els dos anys no pujés més que de 200 ptes.

Tindrem que lo que vareu cobrar més que’ls vostres antecessors en els dos anys primers de la vostra administració, ascendeix a més de 7.640 ptes.

En 1912 i 1913, per l’arrendament de carns i tocinos, haureu cobrat unes 19.000 pessetes,
o sien unes pessetes 7.800 ptes més que en temps dels vostres antecessors anomenats.

Per l’arrendament de la mesura del vi en els meteixos anys, be haureu cobrat 5.500 pessetes,
o sia un aument de pessetes 3.000.

Contant que som pocs els que hem tingut l’honor de que’ns apujessiu les quotes del consum, be haureu recaudat per aquest concepte unes 22.980 pessetes, o sia un aument de pessetes 500.

Auments de 1912 i 1913 pessetes 11.300
Auments de 1910 i 1911 pessetes 7.640
Total Ptes 18.940

Es evident que en els quatre anys, del 1910 al 1913 inclusius, havent cobrat pessetes 18.940 més que no cobraven els vostres antecessors en el meteix numero d’anys. Si d’aixó en dieu no aumentar els arbitris, !ai de nosaltres quan els haureu d’aumentar!

Tinguis en compte que en totes les cantitats que no tinc seguretat, procuro tirar baix, de modo que es molt versemblable que haveu recaudat uns 1000 duros més cada any, que’ls vostres antecessors.

Ademés d’aquestos ingressos que podriem anomenar ordinaris, haveu cobrat, com ja deia e ma anterior, 7.500 pessetes de donya Agna Solervicens i ademés, es public que haveu negociat un emprestit de 2.000 duros o més, el qual, segons he sentit dir, no haveu pogut cubrir totalment, pro no vull suposar que aquesta pensada vostra, hagi tingut tal fracás que ho hagueu colocat laminas per valor de 6.000 pessetes per lo menys.

Dels datos apuntats, resulta que en els 4 anys que porteu la vara, haveu recaudat de més que els vostres antecessors:

Pessetes
Sobrant en caixa del Ajuntament anterior 3.000
Aumens de 1910-1911 4.640
Aumens de 1912-1913 11.300
De D. Agna Solervicens pels drets del moli 7.500
De l’emprestit 6.000
Total recaudat de més 32.440

Ara bé; si el vostre antecessor, sense cobrar cap cantitat extraordinaria, ans al contrari, havent de continuar l’obra de reconstitució de la Casa municipal, tan ben començada pel senyor Tragant, i venint a cobrar uns vint mil duros menos que vos cada any, pogué pagar els moltissims gastos que ocasioná l’expedient de venda dels drets del molí, els de replanteig de la carretera, comprar a don Josep Coll la casa per Escoles, que costá 800 duros, mes 400 que s’invertiren en obres (quals 400 duros sortiren de la venda de l’antic hostal, de modo que lo que’s gastá per aquest concepte foren 700 duros, descontats els 100 que ja pagareu vos), confecció i tramitació del Registre fiscal, que costá molts centenars de pessetes, construcció de la palanca de la riera que costá unes 600 pessetes (no 600 duros com algun mentider ha dit), instalació de fonts, plantació de arbres, construcció del camí de la costa al Galovart, cosnervació de camins, etz., etz. I encara li sobraren 3.000 pessetes que vos trovareu en efectiu i rebuts com repetidament he dit, se me acut preguntar ¿quina existencia deu haverhi en caixa actualment?

Jo crec que per lo menos deveu tenir-hi de 3.000 a 3.500 pessetes, perqué conto que lo que haveu hagut de pagar d’extraordinari, és poc més o menos com segueix:

Pessetes
Casa Consistorial 7.500
Casilles 3.000
Terreno per plaça i solar i gastos del plet (tirant llarc) 2.500
Total gastos extraordinaris 16.000
Total cobros extraordinaris 32.440
Resta a favor de la caixa 16.440

Totes les demés petites millores que haveu fet, suposo que se hauran pagat amb els recursos ordinaris del pressupost, com ho feien els vostres antecessors.

En vista dels datos exposats, crec sincerament que, donades les vostres condicions de gran hisendista, no solament teniu en caixa les pessetes 16.440 sino que n’hi teniu de 20 a 25.000, cosa que no trovo gens exagerada no gens extraordinaria.

Es tant lo que n’estic convençut, que quan sento que diuen que no hi ha un clau, penso que son qüentos dels que no us volen bé.

Per tot aixó, vos prego i espero (m’assento) que confeccioneu un estat de comptes ben detalladet i l’escampeu profusament pel poble i comarca, car és l’única manera de tapar certes boques.

¿Que aixó no s’ha fet mai? Tampoc mai cap ajuntament havia administrat tants diners i tampoc mai cap alcalde se li havia demanat tant pública i solemnement com vos ho prega vostre invariable.

Valentí Vintró"