9 d’agost de 2011

Mort d'una Germana Dominica i festa major d'hivern (10-02-1916)

El Pla de Bages, 10 de febrer de 1916, núm.3510

A la secció "Crónica de la comarca":

"Navarcles
El dissabte passat morí en aquest poble la religiosa de la ordre dominica, Germana Lluïsa Dalmau i Giad, natural de Fornells de la Selva, provincia de Girona. Feia un any que vivia aquí haventse captat les simpaties de quans la tractaren pel seu caràcter bondadós, la seva ilustració, i sobretot, la seva gran virtut. Dedicada a l’ensenyança doná mostres de conéixer a fons els problemes moderns de pedagogia i logrà amb això resultats extraordinaris. Per a mostra quan se preocupaba d’educació direm que havia creat i portat molt enllá una classe de gimnàstica rítmica que era la admiració de tothom. No cal dir, doncs, que les nenes al seu cuidado rebieu una educació tan complerta que estaven preparades per a assolir com a complement una instrucció molt sólica.
En la seva enfermetat ha donat proves d’una paciencia i una fe extraordinaries. Ha mort quan sols contava 23 anys que per cert va cumplir la nit de Nadal passat.
L’enterro va ser una gran manifestacio de dol en el qual hi prengué part tot el poble.
Formaven el dol don Joaquim Cortina, don Valentí Baraldes Manganell Jutge municipal, el illustrat mestre del Centre Catalá Autonimista don Esteve Camprubí i don Josep Ribó, mestre d’obres.
En representació de la raó social J. Puig i Comp hi assistiren els germans Mauro i Ramon Muntaner i per la fábrica del Sr. Oliva, el director don Jaume Galobart. Ademés hi assistiren nodrides representacions de totes les entitats i en primer terme de l’Escola Dominical. Pot dirse que tot Navarcles s’associá al dol per la perdua de la virtuosa religiosa prova de la més palpable de lo molt que’s feia estimar (A.C.S)
-Els dies 14 i 15 celebrará aquest poble la Festa Major en honor al seu patró Sant Valentí.Per les festes profanes han sigut contractades les orquestres Muxins de Sabadell i Planas de Martorell.
Les festes religioses seran a carrec de l’orquesta del poble aumentada amb musics de fora.
El sermó está confiat al notable predicador Rnt. Don Josep Serra que té fama de profond orador sagrat.
L’entitat Escola Dominical prepara la representació pel seu quadro d’aficionats grans del grandiós drama catalá original de’n Manel Gomis, Fosca eterna, i el quadro d’aficionats petits posará en escena la pessa Sistema Munyon.
Cal esperar, doncs, que la Festa Major d’enguany resultará lluïdíssima a jutjar pels preparatius."