9 d’agost de 2011

Festes de Santa Llúcia, teatre i Caixa Rural (23-12-1915)

El Pla de Bages, 23 de desembre de 1915, núm.3472

A la secció "Cronica de la Comarca":

"Navarcles
Encara que d’una manera sintética per l’importancia i esplendor que tingueren, donarem comte de les festes celebrades en honor de la Puríssima Concepció i de Santa Llucia, que encara que una mica tart, sempre es bo la propaganda del be.
Les Filles de Maria i les Teresianes honraven a la Verge Immaculada amb solemnes cultes amenitzats per la orquestra de nostre poble que va omplir el seu comés amb afinació i gust artistic.
La Comunió general estigué concurregudíssima.
L’ilustrat vicari mossén Josep Closa, feu un bellíssim sermó ponderant les glories i prerrogatives de Maria Immaculada. Agradà molt i rebé moltes felicitacions.
El diumenge ultim es celebrá la festa de Santa Llucia amb la orquesta Massanas de Manresa.
Els sermons del matí i la tarde foren al ilustrat vicari també d’aquesta parroquia, mossén Josep Serra, tractant en el primer un tema de caràcter social de gran oportunitat. A la tarde feu eloqüentment el panegíric de la Santa.
-El quadro dramàtic de nois de l’Escola Dominical está ensajant per Nadal uns bonics Pastorets que porten per títol La Redempció del Esclau.
-Degut a la gran propaganda, zel i activitat del president del Sindicat Agricol, que ho es és el senyor rector del Pond de Cabrianes, dit Sindicat establirá la Caixa d’Estalvis per als socis, lo qual será de grans beneficis pels meteixos, ja que podran adquirir abonos, sulfat, etz. per les terres i vinyes."