26 de setembre de 2011

Mort d'una monja dominica, nova mestra, veremes, vaga i estiueig (26-09-1919)

El Pla de Bages, 26 de setembre de 1919, núm.10374

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
El dia 21 del present, a les deu del matí, confortada amb els Sants Sagraments, morí en aquest poble, a l’edat de 70 anys, la Rda. M. Rosa Trepat i Poch natural de Camarasa (provincia de Lleida).
La Germana Rosa contava 44 anys de professió religiosa i en feia 33 que vivia en aquest poble, havent desempenyat 29 anys, gloriosament el cárrec de Priora i 4 el de Superiora.Tenia tal amor a les nenes que, dos dies abans de morir encara passá un ratet entre elles. Que bon record poden guardar-ne totes! Poques son les noies d’aquest poble que la malaurada religiosa no hagués contribuït en la seva educació i instrucció.
En la seva curta enfermetat va donar proves d’una resignació i fe extraordinaries, malgrat esser molt grans els seus sofriments.
L’enterrament va ser una gran manifestació de dol per part de tot el poble.
Presidiren el dol don Valentí Monros, don Josep Canudas i don Josep Solá. Hi assistí també el jutge municipal don Valentí Baraldés Manganell, havent-hi representació de l’Escola Dominical i també dels comerciants i industrials del poble.
En representació de les fábriques dels senyors Vives i del senyor Martí Oliva hi assistiren els directors de les mateixes i amics nostres don Manuel Reguant i don Josep Santamaria.
Endressem el mes sentit pesam a R.R. Dominiques i a la familia de la finada.
-Hem tingut el gust de saludar a la gentil i amable senyoreta Assumpció Masvidal i Coll, que está desempenyant el cárrec de mestressa interina en l’Escola nacional de noies d’aquest poble.
Desitjem li sigui ben agradosa l’estada entre nosaltres i que per llarg temps puga desempenyar son distingut cárrec entre les noies jovencelles de Navarcles.
-Ja fa uns dies han comensat les beremes, encar que, aquest any, degut a les incidencies del temps, com el fret, makúria i un poc de pedra, que castigaren fortament als ceps, resulta l’anyada en general resumida a una quarta part. Deu vulgui que un altre any pugui recuperar-se lo que en aquests s’ha perdut.
-En una de les cróniques passades ferm constar el paro de la fábrica dels senyors Puig i Companyia (a) Sant Benet com també el treball poc normalitzat d’algunes altres, mes avui ens cap la satisfacció de comunicar que en totes les fábriques es treballen les nou hores i normalment; ademés s’ha concedit un augment proporcional als treballadors.
-Es troben estiuejant en llur fàbrica de teixits del Molí del Serra els senyors Martí Oliva, persona ben volguda i apreciada a tot el poble i en particular de sos treballadors. Els desitjem feliç estada.

Corresponsal”