11 d’octubre de 2011

Conferències per la festa de Sant Isidre (19-05-1921)

El Pla de Bages, 19 de maig de 1921, núm.10848

A la secció "Crònica de la Comarca":

"Navarcles
Durant les lluïdes festes pagesívoles Navarclines, que en llaor a Sant Isidre tingueren lloc els dies 15 i 16 del corrent, poguerem gaudir d’un brillant acte que fou la nota principal del les citades festes, aixó és: la Festa Agrícola Navarclina, que es desenrotllà durant els dos mentats dies.
A les tres de la tarda del primer dia en el explèndit envelat, començà amb nombrosa concurrencia la solemne festa. Obrí l’acte i feu la presentació, el digníssim ecònom nostre, Mossèn Joan Guix, remarcant la importancia del mateix, presentant-nos i saludant de part nostra als benvolguts conferenciants Senyors M. Rosinés i F. Marí, Administrador General i Secretari, respectivament de l’Unió de Vinyaters de Catalunya.
Començà el nombrat Senyor M. Rosinés amb curtas, pero expresives paraules, demostrant l’importancia que té l’Unió i l’Associació en general, en la bona marxa i progrés dels interessos d’un poble. Ens digué també la superioritat dels Vinyaters catalans sobre els de les demés regions d’Espanya demostrada ara fa poc amb l’assamblea de Valencia, i que espera veure realitzada eixa gran obra de germanor, coronada per la bandera de la Patria.
Després del senyor Rosinés, s’alçà el Secretari dels Vinyaters, que manifestà el verdader orgull que tenim de tenir, nosaltres els catalans per ésser els més ben organitzats i adelantats sobre els altres; digué que en l’Assemblea de Valencia quedaren aquella gent esmaperduts a l’oït tan sols nostra organització en l’Assemblea de Montblanch. Tractà llargament de l’importància de la Unió com fonament, i estengué també idees sobre els aventatges de la caixa rural amb els actuals bancs. Digué també que aquesta petita llevor que ara sembraven, esperava que no’s perderia, ans al contrari, que arrelaria i que ressorgiria plena i ufanosa per a orgull dels vinyaters navarclins, per al poble i per Catalunya.
-El dia 16 ens complaguerem de escoltar al senyor S.M. Rendé, Director d’Acció Social Agrària de la Mancomunitat, qui ens simpatitza per la seva sencillesa en la paraula, que també ens agracià per la seva originalitat.
Ens presentá les aventatges, aixís com les classes de Cellers Cooperatius que mostren amb exemples verdaders de com altres pobles Vilella de Baix, Espluga, etc. Que encar que faltos de recursos pel seu treball i entusiasme han vençut tots els obstacles i avui en dia són molt floreixents, i dient que nosaltres que som ja de comarca rica no quedem enrera, que no trenquem eixa cadena que’s va formant i que reunint nostres energies i baix l’unió ens alcem i fundem, per nostra conveniencia, un celler cooperatiu i caixa rural que sigui nostre orgull i l’espill d’altres pobles. I al acabar, una salva d’aplaudiments coronà la conferencia del ben volgut senyor Rendé.
Nosaltres els estarem eternament agraïts per la tasca merítissima que la seva laboriositat, amor a la pagesia i a Catalunya els fa fer, i que han portat eixos dos dies a nostra aimada vila.

El Corresponsal"