19 de novembre de 2011

Una excursió a Sant Benet (28-07-1912)

Feminal, 28 de juliol de 1912, núm.64, pàgina 384.

Una crònica titulada "Excursió a Sant Benet de Bages":

"Ab motiu del Segon Congrés Excursionista, celebrat a la sempre atrayenta ciutat de Manresa, hem tingut ocasió de fruhir una vegada més les belleses naturals de sos contorns [...].
Les vegades qu'en excursió oficial de nostre estimat Centre Excursionista de Catalunya hem visitat Manresa, han tingut els companys y amichs d'aquexa població, la felís idea de portarnos a Sant Benet de Bages, conservantne cada volta una impressió més delicada y un més viu desitx de retornarhi.
Fou una nota hermosa la llarga caravana de tartanes que's formà a la bonica plassa de Sant Domingo, pera dirigirse al antich monestir benet, avuy propietat del pintor Ramon Casas. [...].
A Sant Fruytós veyem veritables professons d'homes y dones desitjosos de compartir ab nosaltres els entusiasmes, y quan dexant la carretera'ns inclinem a la dreta, presentantse clarament el poble de Navarcles, les colles van engrossantse, constituhint a la plassa del monestir una veritable manifestació.
[...].
Al finalisar la derrera sardana, reberem comiat de nostra visita, reanusant el rosari de carruatges, ab els que, complascuts en absolut, passavem com vent d'alegria per aquells poblats, fins arribar altra volta al punt de partida, ahont debíem continuar les tasques del Congrés, en sa tercera sessió.
[...].
JOAQUIMA ROSAL DE ROSALS"

Els ballets populars

 El monestir de Sant Benet de Bages