14 de desembre de 2011

Lliga de Perseverança a Navarcles (05-03-1927 i 08-03-1927)

El Pla de Bages, Any XXIV, núm.7192, 5 de març de 1927, pàgina 4; núm.7194, 8 de març de 1927, pàgina.

"Sabem que elements de la Junta de la Lliga de Perseverància manresana, es disposen demà diumenge, traslladarse als veins pobles de Sampedor i Navarcles a l’objecte de preparar el terreny i sembrar copiosament bona llavor, a la faisó com s’ha ja començat amb altres pobles comarcans, a fi i efecte de que fructifiqui la propera campanya d’Exercicis Espirituals en la comarca de Bages."

Uns dies després:

"L'èxit de la campanya de Exercicis per Manresa i Comarca de Bages
D'enorme pet qualificar-se, i així, ho demostra el venir gairebé complerta la primera tanda que ajudant a Déu començarà el dia 21 del que cursa i ésser crescuda la demanda d'Inscripció per la segona que probablement es donarà del 25 al 30 del proper Abril. Per aquest motiu la Lliga de Perseverància prega en carescudament als Rvnds. senyors Pàrracos de la Comarca remetin amb urgència els butlletins d'inscripció a fi de que les persones objecte d'aquesta no trobin tancada l'admisió a la primera tanda.
Ultra aquesta advertència fem constar el satisfactòri resultat de la visita que una nombrosa comissió feu a les localitats de Navarcles i Sampedor. Dóna goig de constatar l'interes que despertà primer i l'adhesió que després logrà l'obra dels Exercicis Parroquials. D'aquell interès en donà mostra palesa el veí poble de Navarcles que amb el Rvnd. senyor Pàrroco i demés autoritats locals, sense mancar-n'hi ni una, se'ns en profitosa reunió amb els visitants els quals es traslladaren després a Sampedor, [...].[...]."