28 de gener de 2012

Cementiri, concurs escolar i problemes a les vinyes (14-07-1910)

El Pla de Bages, 14 de juliol de 1910, núm.1865

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
La gazetilla suplicada qu’aquet diari publicá en la seva edició del dia 7 d’aquet mes, es del tot injustificada en lo que es referex al estat y situació del Cementiri d’aquesta vila, doncs donat el seu poc extens radi, les condicions del terreno, l’abundancia d’aygues potables del subsol y la direcció general dels vents, el seu aplasament es insustitubile i immillorable.
La gazetilla que suplicaren a n’aquet diari que insertés, desconexent el metex els termes de la qüestió, es resultat d’una campanya que’n un moment donat s’ha fet en bona part de periodics barcelonins y els d’aquet cap de partit, obeex segurament a mires particular o inconvenients momentanis, que no tenen cap relació ni amb les condicions y situació del nostre fossar ni ab el zel, de tothom reconegut, de les nostres autoritats locals.

-Diumenge passat es celebraren els eczamens dels noys de l’Escola pública, dirigida pel zelós y actiu mestre don Josep Soler y Soler assistinthi les autoritats locals, la Junta local d’Instrucció Pública, y nombrós públic especialment els pares y famílies dels alumnes.
Aquestos respongueren molt bé a les preguntes del seu professor y demés persones de significació que presidien l’acte, essentlos repartits valiosos premis en objectes d’escriptori, llibres, etz.
Els pares es mostraven molt satisfets dels avensos dels seus fills.

-L’estat dels vinyats en general es que hi ha les tres quartes parts de la cullita perduda y en alguns punts no es cullirá ni un sol raim per tastar, essentne la causa les enfermetats criptogàmiques, que s’han apoderat de les metexes per no haver sigut sulfatades a temps.
En mitj d’aquest quadro tan trist, es ben de notar que l’il.lustat vinicultor don Valentí Cura ha salvat la cullita per haver sulfatat ben primerenc o siga després de les primeres plujes, avans el sol no apretés. Les seves vinyes son l’admiració de tothom, el metex temps que un bon eczemple que segurament aprofitará a tots els nostres pagesos que are recorden molt bé que oportunament El Pla de Bages va donar la veu d’alerta sobre aquest cas, recomanant precisament lo que ha fet el senyor Cura.”