30 de gener de 2012

La Festa major, arrancada de les creus del viacrucis i mala collita de raïm (19-08-1910)

El Pla de Bages, 19 d’agost de 1910, Num. 1894

"Navarcles
Ja ha passat la festa major, la que ha sigut molt animada, haventhi hagut un gran concurs de forasters, y cumplintse tot el programa, al qual ha ajudat molt el temps esplendit que hem disfrutat aquestos dies.
El sacerdot manresà Mossen Emili Bigatá en els divinals Oficis de la nostra festa major digué un notabilíssim sermó d’aquells que dexen un agradable record en els oyents, els quals en quedaren sumament complascuts.
No obstant en aquesta festa hi hagué dugues notes discordants. Aqeustes foren les següents:
L’actitut dels musics a les funcions religioses que va ésser molt comentada per no ésser del tot correcte com requerexen les solemnitats litúrgiques; y després lo que fou molt del desagrado del nostre católic veïnat, que l’alcalde y ajuntament d’aquesta vila no assistissin com es de immemorial costum a les funcions religioses, com també que dexés d’efectuarse el tradicional llevant de taula.
Fora d’això podem dir que no es registrà ni el mes petit incident desagradable.

-Aquesta última nit gent sectària y ineducada han comès la profanació d’arrencar les creus de fusta que hi havia a ne’ls nostres carrers per la celebració solemnial del Via-Crucis.
Aquest atac als sentiments y conviccions católiques han sigut condemnat per totes les persones decents.

-La cullita del vi se va posant tant malament, que’s perden els raims de tal manera que no es pas facil que’s culli els tres quarts d’anyada com deyem en una carta anterior.
Els pagesos estan molt desanimats."