18 de gener de 2012

Inauguració del Sindicat Agrícola de Llobregat de Bages (25-05-1910)

El Pla de Bages, 25 de maig de 1910, núm.1825

A la secció "Crònica de la Comarca":

"Navarcles
Inauguració del S.A. de Ll. de B.
Encara que tart no volem dexar pasar per alt aquest acte comarcat de tanta trascendència agrícola.
A les deu del matí del dia 16 d’aquest mes, dilluns de Pasqua de Pentecostés, es feu l’inauguració del Sindicat Agrícola de Llobregat de Bages ab assistencia de centenars de socis del matex que donaren molt moviment y animació per aquells vols.
Comensà l’acte amb la benedicció dels aparells y edifici per senyor rector d’Olsinelles a quina parroquia pertenex el Sindicat, y acabada la cerimonia religiosa se obrí la sessió de la Junta Ordinària, presidida per don Joaquim de Bertran, el qual prengué la parula i feu una esposició detallada del estat econòmic y cost de les obres y maquinaria que pujen sobre unes 25.000 pessetes, proposà y s’acordá per unanimitat l’emissió de 800 obligacions de 25 pessetes cada una al 5 per cent anual, amortisables en deu anys, requerí als sindicalistes a que aumentessin les accions, mitjansant l’entrega de vi, y proposá, s’acordá i acceptá el pago de una quota anyal de una pesseta per soci, acabant el seu discurs fent una crida a tots els socis perque permanexin al voltant del Sindicat, que és la salvació de la clase pagesa.
Seguidament en Pere Sala y Figueres de Sant Fructuós de Bages parlà senzillament pro amb entusiasme, demanant que tothom es posi al redós del Sindicat, dient qu’ls sindicalistes se imposessin una pedrgada voluntaria de un 10 per cent de les seves cullites, per evitar les pedregades mortíferes de que es objecte la classe pagesa, abogant perque assoleixi l’independencia econòmica i social de tota influencia estranya y perjudicial, per lo que no hi ha altre camí que’l del Sindicalisme.
Acabá l’acte a quarts d’una del mitj dia, amb uns atronadors visques al Sindicat i a l’Agricultura catalana que foren contestats unanimament.
L’entusiasme que regna entre els associats es pot comprendrer, sabent que havent comensat ja la crema, doncs s’engegà la maquinaria i l’endemà, continuadament es reben remeses de vi per la seva destil·lació."