22 de gener de 2012

Míting de Soler i March a Navarcles (07-05-1910)

El Pla de Bages, 7 de maig de 1910, núm.1811

"Miting de Navarcles
Esperava una gentada grandiosa als oradors que acompanyaven al candidat don Leonci Soler y March; a l’arribada del auto una ovació y un seguit de aclamacions a Catalunya y al Diputat pel districte omplená l’espay; entre la gentada en compacte grupu hi havia els socis de les prestigioses entitats Centre Autonomista y Circol Católic.
Desseguida tothom feu cap al café den Met que quedá atapaït de concorrencia.
Ocupá la presidencia el senyor Surribas, president del Centre Autonomista, ab don Leonci Soler y March y els oradors.
El senyor Surribas obra el miting amb una hermosíssima aloqució patrótica, presentant als oradors y al candidat que fa deu anys consequtius que representa aquest districte, fa d’ella una ajustada apologia, senyalantlo com a primer defensor de les reivindicacions catalanes al Congrés espanyol.
Diu que precisament els navarclins tenen un deute d’agraiment ab don Leonci Soler que’ls fa obligats a votar la seva candidatura, perque el senyor Soler y March es la metexa honradesa, doncs ell no vol la seva acta tacada ab sang, com els que’l combaten, els quals en una lluita electoral causaren un dia de dol per Navarcles. Fa historia de la trista jornada y acaba recomanant la candidatura de don Leonci Soler y March. Aplausos llargs.
Don Ignasi Suaña immediatament fa us de la paraula elogiant la personalitat de don Leonci Soler y March genuí representant de Catalunya (corona la seva peroració grans aplaudiments).
Don Francisco de P. Capella. Comensa ponderant les bondats, la noblesa de cor del senyor Soler y March, qui ha fet cambiar radicalment de modo de pensar fins a molts dels seus mes acerrims contraris, esplicant el cas de un trevallador de casa seva. Diu que ell may ha fet coacció a la conciencia dels seus obrers per medi de l’autoritat de patró, perqué ell no vol traydors a casa seva, gent que obrin contra la seva conciencia. El senyor Capella es sumament aplaudit.
Don Joaquim Bertran y de Calderó, el qual fent un resum dels discursos dels mitings d’aquests dies, pregunta que li donguin una definició satisfactoria de lo que representa en Vila y Miralles. Ningú ho sap, diu ell, al contrari de don Leonci Soler que representa l’ánima de Catalunya y la vida de la pagesia que ell es l’incansable defensor dels obrers industrials (Nutrits aplausos).
Don Sants Yelletisch seguex en l’us de la paraula. Fa una grandiosa apologia de Catalunya, parafrasejantla amb els fets culminants de la sempre sobresurtint figura de don Leonci Soler y March a Espanya, acabant en periodos de má mestre ponderant l’unitat de sentiment que glateix a Catalunya, del que sempre n’ha sigut fidel expressió el nostre candidat al que tot Navarcles ha de votar com un sol home. Grans aplausos.
Don Joaquim Gomis y Cornet, diu que han parlat de tota mena de representants de les forses vives del districte, y que ell axecava la seva veu en representació dels industrials cotoners, que com les altres produccions necessitava y potser més que cap altre de la honradesa del representant polític dels districte al Congrés, que ell no vol un representant capás de fer actes de fellonia, ell vol que sàpiga guardar y defensar els compromisos més sagrats de la amistat y de la Patria.
El candidat que está en aquestes condicions, que probadament les té demostrades es don Leonci Soler y March. Una ovació corona el discurs, la qual es lliga ab la que es tributa a don Leonci Soler y March al axecarse.
El senyor Soler y March ab eczegerada modestia diu que li dol haver de tractar d’actes personals seus, pro’s fa necessari perque s’ha arribat al punt de negar els fets y gestions més evidents.
A continuació fa un estens relat de les seves gestions com a diputat, entre les que hi ha l’haver contribuït a la formació de la Lley de Sindicats, l’haver promogut ab altres companys seus la campanya contra la Lley d’alcools, assistint a tots els mitings que humanament li fou possible. Axó pels agricultors y pels obrers el haver conseguit el sobreseïment de la causa que per motius electorals es seguia contra alguns obrers de Navarcles y l’haver obtingut que’l fill ilustre d’aquella vila, l’Angel Graner (una ovació immensa interromp al orador) quan va ésser soldat se’l rebaxés y pogués anar a trevallar als tallers de Sabadell, y que se sobreseís la causa de desertor que se seguia contra en Graner y per qual va ésser agafat quan la guerra de Melilla.
Es impossible anar seguint el arrebatador discurs del senyor Soler y March, perque els seus paragrafs son brillantíssims, el poble s’enardex, y l’acabament del miting podem dir eczagerar que fou una inmensa ovació y una aclamació al indiscutible diputat pel districte de Manresa. Alló era un devassall de entussiasme que s’encomená a tot el poble.
Després del miting al acompanyar als expedicionaris al auto per les impresions rebudes, per les manifestacions d’adessió fetes al senyor Soler y march, van prometre que la jornada electoral de demá a Navarcles será ben Gloriosa y de felis ecsit; hi son compromeses prestigioses entitats, hi ha paraula donada de tot un poble."