22 de gener de 2012

Mort de comerciants i Sindicat Agrícola (12-05-1910)

El Pla de Bages, 12 de maig de 1910, núm.1815

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Disapte morí a n’aquesta vila havent rebut els Sants Sagraments l’industrial don Joan Cortina, pare del nostre amic el jutge municipal don Joaquim.
La seva mort fou verdaderament edificant, fou el transit del just després d’una santa vida en la que havia sigut sempre l’eczemple dels bons.
Feya mes de sis anys que era cego y estava imposibilitat, sufrint ab una resignació admirable les penes y molèsties de seu estat, a les que li era un verdader consol el comportament de la seva familia especialment el del seu fill, el qual per que’l seu pare pogués atendre a la seva salut espiritual el portava ben sovint a coll a l’iglesia parroquial.
Tanta abnegació per part de l’un y l’altre ha sigut verdaderament l’admiració de la vila durant tots aquets anys.
En Joan Cortina durant tota la seva vida va esser administrador de l’antiga Confraria de Sant Miquel Arcàngel, en la que abocá tot el seu zel y la que mort ell ha dexat d’eczistir; havent mort el disapte l’ofici que s’aplicá per la seva ánima el diumenge avans del seu enterrament, fou precisament el corresponent a l’aparicio d’aquest Princep de les Milicies Celestials.
El seu enterro fou una grossa manifestació de dol, ab que la vila volgué demostrá el seu sentiment a la seva familia per la mort de tan honorable patrici.
Aquest matí s’han celebrat solemnes funerals per l’etern descans de la seva ánima que s’han vist molt concorreguts.
Rebi també el nostre pesam y supliquem als lectors una oració pel finat.

-El Sindicat del Llobregat de Bages, que ha organisat ab tant acert el nostre apreciat amic don Joaquim de Bertrán, ja ha rebut el permís de la superioritat per la crema del vi.
Entre’ls associats regna molt entusiasme ab motiu de que aviat comensará el seu funcionament.

-El conegut comerciant d’aquesta vila don Ramon Arbox, del qual donarem la notícia de que estava greument malalt, després d’haver rebut els Ausilis Espirituals entregá la seva ánima a Deu.
Havia sigut regidor d’aquesta vila y era molt conegut comercialment a n’aquesta comarca, aont tenia bones amistats conquistades amb les eccelents dots del seu caràcter.
El seu enterro es verificá el dissabte fou molt concorregut.
Tot encomanant a Deu l’anima del finat, rebi la seva família l’espressió del nostre més sentit condol.

-El fret d’aqestos últims dies ha perjudicat molt als pagesos d’aquets voltants, de modo que son generals les quexes per l’inseguretat del tems y la baxa temperatura."