13 de febrer de 2012

Defunció, carnestoltes i concert de l'Armonia Navarclense (26-02-1909)

El Pla de Bages, 26 de febrer de 1909, Num.1463

A la secció "Crónica de la comarca":

"Navarcles
Tres notícies
Ahir va verificarse l’enterro que fou de primera, de la virtuosa y disntingida senyora donya Alberta Padrós, vda. de don Valentí Grané y Morell [qui havia sigut alcalde].
Als solemnes funerals que’s celebraren a n’aquesta parroquia hi assistí’l clero de les parroquies veines.
La finada gosava d’una elevada posició social y la classe desvalguda trobava en la senyora Padrós a una protectora desinteressanda y humil.
Era apreciada de tothom com s’ha demostrat en l’acte de l’enterro al que ha assistit nombrosa concurrencia.
Presidia el dòl un germá, cunyats y nebots de la finada, a qual apreciable família enviem desde El Pla de Bages, el testimoni del nostre pèsam. RIP.

-El diumenge últim la societat coral “Armonia Navarclense” recorregué’ls carrers de nostre poble cantant algunes pesses y quatre noyes postulaven ab safates recullint l’almoyna dels veins qual producte es destinarà a les families més necessitades de la vila.
El fi noble de l’”Armonia Navarclense” fou molt elogiat y secundat pels navarclins.

-Cada any va perdentse lo entussiasme per les festes de carnestoltes. Més que una diversió era una profanació y un escàndol.
L’Ajuntament que per carnestoltes feya una almoyna als pobres ha sospés l’almoyna per aquesta diada y la fará per la Festa Major.
Axís els afavorescuts disfrutarán de les festes y no s’haurá perdut la caritativa y tradicional costum de Navarcles."