16 de febrer de 2012

Festa de la Germandat de Sant Josep, reunió del Gremi de Pagesos i altres (22-03-1909)

El Pla de Bages, 22 de març de 1909, núm.1482

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Està malalt de gravetat haventli administrat els Sants Sagraments, l’apreciable senyor don Mauro Muntaner, pare dels nostres bons amics don Mauro, don Simon y don Ramon.
Desitjem de cor un bon remey al senyor Muntaner y el total restabliment de la seva salut.
-La Germandat qe hi ha establerta, bax la advocació del gran Patriarca Sant Josèp, en aquesta Parroquia, ha celebrat la seva festa anyal de reglament.
A les nou del matí del dia de Sant Josep, se reuniren a la Plassa del Llobregat, gran nombre de germans d’aquesta benefica associació, pera dirigirse a l’iglesia parroquial. Un cop reunits se posaren en marxa ostentant la bandera de la Germandat, sen digne president en Josep Creus, fentli costat el vispresident en Joan Aguilar y tresorer En Joan Cortina, seguint tots els demes germans que assistiren a tant solemne acte; y acompanyantlos la orquesta nomenada Els Catalans de Manresa, que tocaren alguna de les seves marxes.
A les deu, se celebrá’l Sacrifici de la Missa celebrantla nostre vicari Mossen Jaume Mir, Pvre.; cantaren la Missa una part dels músics y altre part acompanyaren ab varis instruments.
Hem d’advertir al senyor Director de la orquesta Els Catalans, que a la Missa que varen cantar s’hi notaven forsa les faltes d’ensatj.
Després de l’Evangeli feu el panegíric al gloriós Sant Josep, el doctor Joaquim Cornet, Pvre. Esplicantnos les eccelencies y virtuts que adornaven el gran Patriarca, pare adoptiu del Redemptor de la humanitat.
Ens feu veure en breus paraules, com les entitats, gremis y associacions de tota classe, tenen verdadera necessitat del ideyal de la Religió, bax el patrocini de algún Sant, perq aque intercedeixi devant de Deu; perque sens el calor de la caritat espiritual y material que inspira la Religió, se n’apodera l’egoisme, la anarquia, la miseria y la desolació, per faltarloshi l’esperit de abnegació y sacrifici en bé dels seus germans, que es un dels manaments de Deu.
En havent acabat la Missa, sortiren amb el metex ordre que havien entrat, dirigintse a la Plassa del Llobregat.
Arribats a la Plassa, la orquesta tocá una sardana, que fou ballada per una colla d’aficionats.
-El nostre Gremi d’Agricultors se reuní el metex dia de Sant Josep a les quatre de la tarde, en el lloc de costum. El motiu de reunir la Junta a tots els agremiats, fou a fi de posarlos al corrent de les gestions fetes per la comissió, que ab tan anel treballa pera bé de tots.
El digne president En Josep Tragant, esplicá les varies gestions fetes per totes les comissions aderides dels pobles del entorn, que, cooperen a la formació del Sindicat Agrícol, y digué que promte será un fet lo que tots tant desitjem.
També esposá la manera y forma de recaudar els fondos ab que cada hu hi contribueixi.
La Comissió esposá que hi havia algun del “Gremi” que tingués ers a esposar, que ho fés, perque ab l’ajuda de tots fora la manera de lograr tot lo que desitjem.
!A fer feina bons conveïns!, doncs, cumplint cada hu son dever en bé de tots, será la manera práctica de fer alguna cosa."