18 de febrer de 2012

Festa de la primera comunió i noticies de l'arribada de la llum elèctrica (22-04-1909)

El Pla de Bages, 22 d'abril de 1909, núm.1506.

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Molt ens plau poguer noticiar les nostres coses y afectes amb els nostres comarcans, com també ab els de fora de nostra Comarca, per medi de aquest benvolgut Diari, may prou protegit.
-En aquesta parroquia, durant tota la Quaresma, nostre digníssim y zelos Párroco catequisá a tots els nens y nenes que concorren a les escoles y de una manera particular, els que havien de fer la primera Comunió, com també els noys y noyes dels anys anteriors que ja la havien feta, a fi de prepararlos de una manera digna pel acte solemne que se havia de celebrar.
El dematí del diumenge prop passat, se feu la gran festa ja anunciada de la primera Comunió. El dematí a les sis, nostre aimat senyor Rector, celebrá la Missa matinal y després de la sagramentació de l’augusta Eucaristia, feu una plática preparatoria fentnos veure ab breus paraules la gran importancia que tenia l’acte solemne que celebraven. Acte seguit feu la distribució del Pa dels angels, a gran nombre de noys y noyes, y demes fidels.
A la tarde a les tres, se resá’l Sant Rosari, cantantse la lletania de Nostra Senyora, pel coro de l’Escola Dominical, alternada ab el poble. Després se feu la professió ab tots els noys y noyes que reberen la sagrada Comunió, cantantse varies cansons alusives al acte que se celebrava.
Arribada la processó a la Iglesia el senyor Rector, entregà una molt preciosa estampa, com a record de la memorable festa a tots els que havien fet la primera Comunió.

-Havem sentit a dir a persones fidedignes, que’l propietari inteligent y actiu industrial de aquét terme municipal, en Joan Esquius y Anguera, resident y regidor de la ciutat de Manresa, ha tingut la felis ideya de instalar a nostra població la iluminació eléctrica, valentse de la forsa motriu de una de les fábriques que té en aquest terme. Ideya que ha sigut molt ben rebuda per les dignes Autoritats y del poble en general.
Molt convenient en aquest element y fins una verdadera necessitat en nostra població; axís es que deguda l’activitat del inteligent En Joan Esquius y de les nostres Autoritats, sens cap dubte, la illuminació pública y particular será molt aviat una realitat."