13 de febrer de 2012

Festa major d'hivern de 1909 (11-02-1909)

El Pla de Bages, 11 de febrer de 1909, núm.1450

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Festa Major
Aquesta vila celebrará la Festa Major els dies 13, 14 y 15 del corrent en honor al seu patró Sant Valentí.
Veus aquí’l programa de les festes.
Dia 13. Al mitj dia repic general de campanes.
A les 7 de la tarde reso del Sant Rosari, novena al Sant y completes ab l’orquesta pels “Muxins” de Sabadell.
Després de la funció serenata per la metexa orquesta a la Casa Rectoral y les tradicionals joguesades a tots els carrers de la vila.
Dia 14. A les deu Ofici solemne ab assistencia de les Autoritats y Ajuntament, cantantse pels “Muxins” una de les millors Misses de son repertori. El sermó s’ha confiat al Rnt. Dr. D. Joaquim Cornet, beneficiat de la Seu de Manresa. Sortint del Ofici se fará l’acostumat llevant de taula.
A les 4 de la tarde es comensará el Sant Rosari, seguirá la novena y’s fará la professó, passejant triomfalment per la vila les venerades Relíquies de Sant Valentí, patró d’aquet poble.
A les sis se ballaran sardanes al públic que les eczecutará la acreditada cobla den Sureda de Barcelona.
El cinematògraf y societat donaran funcions estraordinaries.
La Escola Dominical en honor als Srs. socis y forasteres posará en escena el drama en tres actes Com les Olives y la divertida pessa que porta per nom La toñina.
A les 10 del vespre gran serenata a la Casa de la Vila y acabada comensaran les diversions públiques.
Dia 15. A les 10 ofici de Requiem en sufragi dels difunts de la parroquia.
A la tarde es ballarán més sardanes.
Centre Catalá Autonomista de Navarcles
Sardanes
La jovenalla d’aquesta entitat ha organisades pels procsims dies 14 y 15, varies audicions de sardanes que, eczecutades per la cobla Sureda, de Barcelona, tindran lloc en la Plassa del Llobregat, a les hores que anotem: dia 14: de 12 a 1, de 2 a 4 y de 5 a 6. Dia 15: de 3 a 6.
Vetllada pedagògic-recreativa
També’ls alumnes de la novella “Escola Popular”, nascuda en bon’hora en aquest Centre, pera donar més relleu a la festa no menys que en demostració de la vida y crexensa, tenen preparada una vetllada quin programa, sens dubte, ha d’ésser del gust dels concorrents.
Triades poesies y discursets ben del cas alternaran els següents nombres:
Converses, pels dos graus.
Gimnástiga rítmica, pels dos grupus.
Les males companyies. Comedia, pels metexos.
Lluyta romana, tres parelles.
Ademés la renombrada cobla Surèda completará la sessió ab brillants pesses musicals.
Comensará a les 9 del vespre del dia 14.
Promèt ésser la festa Major de enguany molt animada y lluïda.
A ella doncs convidèm a tots els comarcans y també als de fora la comarca, a que els navarclins els rebrán com a germans donant una pròva més de la seva hospitalitat.
Els sardanistes podrán lluirse en el típic ball de la nostra tèrra al só de la cobla den Sureda."