23 de febrer de 2012

Un malalt, la Festa Major d'estiu i una conferència al Gremi d'Agricultors (17-08-1909)

El Pla de Bages, 17 d’agost de 1909, núm.1598

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Malalt.- Festa Major.- Conferencia del senyor Bertran
Es trova malalt d’algun cuydado el nostre bon amic en Rosend Basas y Pene.
El dissapte últim a les set de la tarde li fou administrat el Sant Sagrament que rebé fervorosament.
Acompanyaren a Nostramo nodrides representacions de l’Escola Dominical, Germandat de Sant Sebastià y nombrosos veins, tots ab atxa.
De la Germandat n’ha sigut molts anys Secretari.
Desitjém al distingit malalt un bon reméy y’l prompte restabliment de la seva salut.

-Hem passat la festa major sense’l més insignificant incident.
Ahir, dia 16, els joves de l’Escola Dominical, cantaren ab gran afinació acompanyats al armonium, un solemne ofici per l’ánima dels difunts durant l’any.

-En el local del Gremi de Agricultors el distingit advocat y ric propietari agricultor don Joaquim de Bertran y Calderó, va donar una important conferencia omplintse’l local de gom a gom.
El senyor de Bertran ab aquella claretat y concisió própies feu veure la necessitat que hi ha de unirse tots els agricultors per defensar els interessos y elogiá els acórds de montar una máquina destiladora.
Moltes coses profitoses per la sofrida classe pagesa digué’l senyor de Bertran, que fou escoltat ab gran atenció y aplaudit al finalisar son bell y important parlament.
S’está ja treballant en les obres per montar l’aparell per la destilació de vins."