15 de febrer de 2012

Gestions del Gremi de Pagesos per comprar una màquina per cremar vi a Rocafort i Talamanca (13-03-1909)

El Pla de Bages, 13 de març de 1909, núm.1476

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Escursió agrícola a Rocafort y Talamanca
El diumenge prop passat, a les vuyt de matí, sortí una comissió del Gremi d’Agricultors d’aquet poble, composta per individus de la Junta del metex, per recorre els pobles de Rocafort y Talamanca, al objecte de fer saber als habitants dels metexos y particularment als agricultors, el projecte de comprar una máquina destiladora pels vins de la seva cullita que s’hagin tornat dolens y ademés ferlos entendre la necessitat que tenen tots els agricultors de associarse per fer cara a les necessitats que avuy atravesa la clase pagesa.
A l’hora indicada emprengueren el viatje, arribant a Rocafort a les deu, en qual poble foren rebuts per persones distingides de la població y en particular dels propietaris hisendats del metex poble junt ab una comissió del Pont de Vilumara.
Després dels saludos de rúbrica, se convingué en que la reunió se comensés a la una de la tarde perque poguessin assistirhi tots els propietaris. El pregoner anunciá al so de corneta a l’hora y local en que’s tindria la reunió, suplicant la assistencia de tothom.
A l’hora senyalada la comissió escursionista y acompanyats estaven ja al local, que per cert fou ben a proposit per l’objecte que es destiná. Ab el local ple ja de gom a gom per persones de tota classe y en sa majoria agricultors, doná principi a la sessió l’escursionista don Josep Soldevila Tatjé qual parlament fou molt aplaudit.
Acte seguit prengué la paraula altre escursionista don Josep Tragant Abeyá que, ab sa veu clara y potent, esplicá l’objecte qu’ls havia portat allí, o siga la necessitat que tenen els agricultors de associarse y formar un conjunt de societats comarcals, per ser la única manera de sortir del pas, perqué es l’unic medi práctic de fer alguna cosa. Esposá el projecte format de comprar entre totes les societats agrícoles de la comarca una máquina destiladora de vins dolens, perqué’ls fabricants alcoholistes que avuy treballen sembla volen que se’ls dongui el vi y que se’ls porti als seus dipòsits. Després d’aquestes esplicacions, encarregá que s’obrís una llista per anotar els noms dels que vulguessin ingressar com a socis, ja siga formant ells metexos una societat o bé aderirse al Gremi d’Agricultors de Navarcles. Un altre escursionista don Manel Padró, prengué el nom dels que’ls feren anotar (que per cert varen ser en gran número) y a causa de ser l’hora bastant avansada y tenir que marxar els escursionistasa Talamanca, se encarregar de continuar la llista un conegut propietari del metes poble. Mentres se practicaben totes aquestes operacions, els demes escursionistas don Pere Riera y don Jacinto Anglada, peroraven a la concorrencia abogant per la associació, únic medi de salvar els interessos, producte dels seus suors.
Despedits del rocafortins y sens reparar en el dia plujós y hora avansada de la tarde, marxá l’escursió a Talamanca, en companyia de tres joves de la població que voluntariament se oferiren a ensenyarlos el camí, arribant al poble, tots plegats, a les cinc de la tarda, en qual poble foren ben rebuts pels metexos habitants en igual forma que a Rocafort.
Saludats en la forma acostumada, els acompanyaren a una sala bastant gran en qual local estaven esperantlos gran número de habitants del poble desitjosos de adquirir instruccions agrícoles. El escursionista senyor Tragant esplicá el seu objecte en igual forma que a Rocafort, obtenint iguals fruyts, y formant llista de socis, se retiraren, continuantla una comissió del metéx poble, quals socis probablement formaran part en el Gremi d’Agricultors de Navarcles.
Despedits dels amics de Talamanca se dirigiren a Navarcles passant pel camí les molesties d’una nit fosca y fangosa, y fets uns pexos arribaren al poble a dos quarts de vuyt del vespre, aont numerosos amics estaben esperantlos pera saber notícies de la escursió."