3 de febrer de 2012

La festa de la primera missa de Mn. Bosch (06-10-1910)

El Pla de Bages, 6 d’octubre de 1910, núm.1932

A la secció "Crónica de la comarca":

"Navarcles
Diumenge passat, festa del Roser, a l’iglesia parroquial cantà sa primera missa el nostre amic y compatrici Rvnt. Mossen Miquel Bosch y Cura, Pvre.
L’acte fou imponentíssim, car l’objecte a que’s referia no era per menys.
Tingué el nou celebrant l’amabilitat de nomenar padrins de la festa als respectables y distingits don Miquel Vial y la senyora donya Rosa Janeras de Cura, acabalats propietaris d’exa localitat.
L’orquesta de Sallent amb cooperació de nostra Escola Dominical interpretá ab molt acert la Missa “Te Deum Laudamus” del mestre Perosi.
El sermó que predicà l’ecsvicari y historiador nostre doctor Fortià Solà Pvre. Resultà una veritable y acabada apologia del sacerdoci vindicantlo de tantes calumnies de que es objecte en nostres temps, enaltintlo y ponderant la seva eccelencia y divinal missió per damunt de les de Elias, Josué, Moyses, etz. y trovant el seu origen en l’acte etern d’humanisació del Verb Diví per redemció del home. Ens manquen paraules adecuades pera compendiar les notables belleses de que aytal pessa oratoria estigué rublerta.
Acabada la cerimónia, la comitiva, als acords de la mentada orquesta, se dirigí a Can Cura, aont se’ls serví un espléndit lunc.
Lligant exa festa ab la manifestació del 2 d’octubre, a les tres hores de la tarde s’organisá en la parroquial una devota processó al veí ermitatje de Sant Bartomeu, resantse durant el tragecte les denes del Rosari y predicant en la consabuda iglesia un oportuníssim sermó sobre la protecció de Maria als enamorats de ses glories el distingit missacantant Mossen Bosch.
Tornats a la parroquial, se finí la festa amb els gotjs del Roser y l’himne de Sant Valentí que la concurréncia cantá entussiasmadament.
Tot plegat fou una festa que dexá bon record tant als convidats com al public que volgué associarse a dits actes."