17 de febrer de 2012

Mort del pare de Mauro Muntaner i processó del Via Crucis (03-04-1909)

El Pla de Bages, 3 d’abril de 1909, núm.1492

A la secció "Crònica de la Comarca":

"Navarcles
Ha mort a n’aquesta Parroquia, en Mauro Montaner y Torres, després de rebuts els Sants Sagraments; y havent sufert ab cristiana resignació la pulmonia grippal, que feya dinou dies el tenia sepultat al llit.
Havia sigut tartaner d’aquét poble, fent el trajecte desde aquí a Manresa, durant molts anys, y guanyantse les simpaties de tothom per lo molt bé que feya sos serveys.
En Mauro, havia sigut carreter molts anys de la fábrica de J. Puig, Fills y Cia de Sant Benet de Bages, era persona molt estimada en nostra poblacio pel seu bon caràcter franc y espansiu ab tothom. Perxó, pera demostrar a ell y a sa familia, l’afecte que li tenien, eren moltes les persones que visitaren sa casa durant els dies que durá la seva enfermetat, pel bon desitj que tenien de enterarse del curs de la seva malaltia.
En Montaner, era bon patriota y entussiasta de tradicionalisme segons havia manifestat diferentes vegades entre amics.
L’enterro que se li feu el dia 1 d’abril, fou molt concorregut haventhi persones de totes les classes socials de nóstre població.
Donem el nostre sentit pèsam a sa apreciable família, a sa esposa, na Eularia, fills En Mauro, en Segimon, en Ramon, Na Josepa, Germana Dominica, Na Maria, Na Montserrat, germans del finat y demés parents, desitjantlos cristiana resignació. A.C.S.

-En la Parroquia d’aquesta població, el diumenge prop apassat se feu la processó de la Via-crucis.
Fa tres anys, que nostre digníssim y zelós Párroco establí aquesta tant cristiana y devota devoció de la Via crucis en públic el diumenge de Passió, doncs fou ben rebuda pels sentiments religiosos que animen a nostre poble y a la vegada se doná cumpliment a les disposicions de la Circular publicada fa tres anys, per nostre Eccelentíssim y Ilustríssim Bisbe de aquesta Diócessis.
En tots els carrers per aont ha de passar la professó, hi ha distribuïdes les setze creus, que hi son permanents tot l’any, y que representen les catorze estacions, A cada creu correponent s’hi posa un quadro que representa la estació.
La professó fou forsa concorreguda, com cada any, de manera que es pot dir que han sigut molt poques les famílies que no hagin tingut representació a ella."