27 de febrer de 2012

Necrològica de Rossend Basas, fundador de l'Escola Dominical (01-09-1909)

El Pla de Bages, 1 de setembre de 1909, núm.1610

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Necrológica
Després de llarga y penosa malaltia soferta ab resignació cristiana, a últims de la setmana passada morí en la pau del Senyor l’apreciable conveí el nostre estimat amic don Rosend Basas y Pena.
El Rosend era de les persones més ilustrades d’aquest poble y pel seu caràcter bondadós, franc, sincer y humil, era apreciat y respectat de tothom fins els metexos adversaris polítics.
Els seus ideals foren tota la seva vida els Tradicionalistes als quals defensava ab entussiasme en les converses, reunions y en totes les ocasions que se li presentaven.
El lemes de Deu, Pàtria y Tradició, els professava ab gran afecte y sinceritat.
Era un model de virtuts, la honradesa en tots els seus actes sobressortia en el malanguanyat patrici Rosènd.
Havia desempenyat durant molts anys ab gran escrupulositat y acért els honrosos cárrecs de caxer y de secretari d’una important societat cooperativa de pa, que adquirí gran increment durant aquells anys que ell fou administrador.
Era encarregat de la fábrica de filats y teixits dels senyors Vives y Figueras, d’aquesta població, els quals agraïts a sos serveys prestats ab gran llealtat, han ajudat al malanguanyat Rosend en sa llarga y crudel malaltia.
Havia fundat l’Escola Dominical que tan bé feya als navarclins, de la qual n’era un ferm puntal.
Fins als seus últims moments conservá el conexement y ecshortá als molts amics que’l visitaven, a que seguissin en la Religió de Cristo en la qual trobava gran consol en aquells suprems moments.
L’acte del enterro fou una prova evidentíssima de lo molt que’l final era volgut a Navarcles, doncs, hi assistiren nombroses representacions de l’Escola Dominical, Germandat de la que era secretari, de la fábrica dels senyors Vives y Figueras y molts amics y coneguts de tots els estaments y idees polítiques.
Feya molts anys que no s’havia verificat un enterro al que assistís tanta concorrencia, lo qual prova que’l malaguanyat Rosendo Basas y Pena, era volgut de tothom.
Enviem a la afligida viuda donya Carme Arnau y demés apreciable família el testimoni de nostre condól. E.P.D."