27 de febrer de 2012

Novenari d'ànimes, acte electoral republicà i cullita del vi (28-10-1909)

El Pla de Bages, 28 d’octubre de 1909, Núm. 1658

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
A n’aquesta vila s’está celebrant e Novenari d’Ànimes, en el qual hi predica el beneficiat de la Seu de Manresa, Dr. D. Joaquim Cornet, Pvre., essent els seus sermons molt interessants doncs apar dels assumptos de carácter meramente espirituals, tracta també de les qüestions que’n el ordre religiós, moral y social estan avuy més candents per raó dels vergonzosos acontexements de juliol.
S’espera que la Comunió general del proper diumenge ab que acabará el Novenari será sumamente concorreguda de fidels a la iglesia aquestos dies es estraordinaria.

-Avans de les eleccions vingué a n’aquesta población una comissió del Centre Nacionalista Republicá de Manresa, al objecte de fer propaganda electoral, a tal fi improvisaren un meeting en el que parlaren de democracia y llibertat.
L’assisténcia fou molt poca y l’entussiasme encara menys.

-Els pagesos ja han comensat a sembrar.
La cullita del vi ha sigut ben complerta, y aquét riquíssim caldo ha resultat de primera calitat.
Ara no més falta, que vinguin bons compradors y portin bons preus, perqué la satisfacció a la nosta classe pagesa sigui sencera."