2 de febrer de 2012

Primera missa de Mon. Miquel Bosch i Cura (29-09-1910)

El Pla de Bages, 29 de setembre de 1910, Num. 1926

A la secció "Crónica de la comarca":

"Navarcles
Missa nova
Bonica y simpàtica será la festa, que ajudant Deu, se celebrarà en aquest poble’l propvinent diumenge dia 2 d’octubre, festivitat del Roser de tot lo mon, ab motiu de celebrar sa primera missa lo Rnt Miquel Bosch y Cura, fill del matex.
Seran padrins del novell Sacerdot en sa missa nova, lo ric propietari D. Miquel Vila (Solervicens) y Dª Rosa Janeras de Cura; se celebrarà un solemnial ofici cantantse la missa “Te Dem Laudamus” de’n Perosi, ab acompanyament d’armonium y instruments de corda, predicant lo sermó lo Rnd. D. Fortiá Solá vicari de la parroquia de Moyá.
A la tarde s’organitsará una solemne professó que sortint de la iglesia parroquial se dirigirà a la de Sant Bartomeu, situada en lo arrabal del metex nom, del qual es fill lo celebrant, cantantse durant lo trajecte lo Sant Rosari a tota orquesta.
Tot plegat será una festa que dexará recort, principalment pel número d’anys que feya que lo poble de Navarcles no havia vist cap dels seus fills revestit de la dignitat sacerdotal.
Rebi nostre bon amic una amistosa enhorabona que fem extensiva a la seva familia."