2 de febrer de 2012

Ressenya de "Navarcles. Notes históriques" (19-09-1910)

El Pla de Bages, 19 de setembre de 1910, núm.1917

A la secció "Secció Bibliográfica":

"Navarcles, notes històriques pel doctor Fortiá Solá Pvre. Ab un prólec del senyor Soler y March.
Ab vertader entussiasme havem llegit les Notes históriques d’aquest rialler poble de Navarcles, que ab carinyo ha escrit el doctor Fortiá Solá, vicari que fou de Navarcles y actual coadjutor de Moyá.
Si considerem aquestes notes com a treball històric direm que es una obra perfecte, en la qual son autor afirma sols lo que pot provar amb documents autentics, fugint d’hipotesis que sols servexen pera convertir una historia en treball novelesc. Veritat es que Navarcles, no es dels pobles del Pla de Bages, que mes se prestin a esser historiats, per son retraïment a grans empreses que’n els antics temps haurien pogut donarli la fama de que gosen altres pobles del metex Pla de Bages, entre quins hi podem posar la vila de Sampedor, del qual escrigué l’historia ja fa anys el doctor Vila, Pvre., no obstant la vida que podriem anomenar interna de Navarcles es digna d’ésser historiada, principalment durant el temps en que el poble visqué bax la jurisdicció civil y eclesiastica del Monastir de Sant Benet de Bages.
Pera escriurer aquesta historia el doctor Solá ha remogut papers, buscat documents y remenat arxius, havent trobat alguns datos de verdadera importancia, entre altres un document de venta del any 940, que está a l’arxiu de casa Guitart de Manresa, en dit paper ja’s parla de un lloc dit Navarculas, de lo qual resulta que Navarcles ja eczistia uns 32 anys abans de la consagracio de l’Iglesia del Monastir de Bages, y 10 anys abans de que el noble Salla o Sala obtingués les terres aont debis edificarse, y comensant el doctor Fortiá ses narracions en aquex moment historic les continua fins als nostres dies, considerant el poble en sos aspectes civil, militar y ecelsiástic ab un conjunt de XVI substanciosos articles.
Si de valor historic d’aquestes notes, passem al literari, tenim que confessar que encare que ja coneixiem al doctor Fortiá Solá com a literat per altres escrits principalment poétics, que d’ell havíem llegit, no obstant en aquestes notes s’ha sobrepujat a si metex. Ja diu el Senador senyor Soler y March en el prólec que tals narracions estan “vestides de pulquerrim llenguatje” a lo qual tenim que afegir que son estil captura per la seva senzillesa.
Res mes direm respecte aquex llibre y acabarem recomanant als aymadors de l’historia y de la literatura que’l llegeixin, segurs estem de que pensaran d’ell com nosaltres. Y vos doctor Fortiá rebeu per conducte d’aquestes planes la meva mes entusiasta felicitació com a navarclí, pel favor que haveu fet al nostre aymat poble, publicant aquesta historia que sens dubte ha de fer crexer mes y mes, en el cor dels bons navarclins, l’amor al poble que vegé naxer. Tant debó que l’obra del doctor Solá, tinga forses imitadors, que s’entusiasmin a escriurer l’historia de tots o casi tots els pobles d’aquest benvolgut Pla de Bages.

Joan Sala y Fargas
Navarcles, setembre de 1910"