17 de febrer de 2012

Visita a Navarcles de Joan Bardina inspirador de l'Escola Popular (14-04-1909)

El Pla de Bages, 14 d’abril de 1909, núm.1499

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Festa-vetllada
Ens sentim cronistes de l’alegria y de les festes. De l’alegria sana que enforteix y vivifica y de les festes que deleteixen y educan.
Per axó volem consignar en les planes d’aquest volgut Diari, els actes realisats pel Centre Catalá de Navarcles en la diada de Pasqua de Resurrecció, perque els comarcans llegidors hi frueixin l’encís de l’alegria nostra, de la nostra festa cultural.
Tenim anunciada per aquesta diada una visita de’n Joan Bardina, Director de l’Escola de Mestres de Barcelona. Acompanyat d’alguns dels seus dexebles.
Procedents de Montserrat arribaren a les dotze y mitja a Navarcles. Venien a peu d’escursió, pasant pel Pont de Vilumara y, Riu amunt, cansats, plens de pols, empró entusiasmats, contents de la caminada enlluhernats de tantes flayres que les flors rendeixen ab ecsuberancia primaveral.
La rebuda que la Junta y socis feren al ecsimi Mestre y als seus dexebles fou cordial y carinyosa. Dirigits al lloc del Centre y, després de pres un aperitiu, foren obsequiats pel chor “Armonia Navarclense” ab unes cantades que agradaren molt per la justesa y gust que foren executades.
Se tiraren unes fotografies dels nostres petits estudiants y dels seus grans estudiants, que ja son mestres, destinats demá que arreu despertin a regentar escolas com la nostre, que tant bons fruits ens dona.
 Després de dinar escursió al Monestir de Sant Benet.
Al vespre a les 9 ab un ple a vessar se celebrá la vetllada anunciada.
Comensá’l president ab curtes paraules de benvinguda y seguidament anunciá que parlaria el Sr. Foget alumne de la escola de mestres, disertant sobre la coveniencia y utilitat de les escursions.
El jove Foget estigué interessant en el seu parlament, portant el convenciment a tots els que la escoltaven de la utilitat de les escursions en els tres punts per ell esplicats tant eloqüentment, del bé físic, moral y intelectual que reporten.
Se trobava entre nosaltres a passar festes a casa uns parents que té aquí, el jove nacionalista de Sabadell, entussiasta esperantista, vis president del grup esperantista “Esperanta Semo” en A. Martí, que’s brindá també a donarnos unes esplicacions de aquesta llengua internacional que tant entussiasme ha despertat entre’ls nacionalistes.
Remarcá la importancia que té per nosaltres que siguem conexedors d’aquesta llengua, ja que ab ella podrem conexer lo bo y millor del autors estrangers, que de segur a no tardar publicaran molt en Esperanto y nosaltres podrem donar a conéxer a fora lo bo y millor de nostra literatura, fent axís sapiguer arreu del món que eczisteix una Catalunya que creu y espera en la seva lliberació; y per ultim parlá en Bardina.
Ho feu suau, ab frase humil, sense grans ni altisonants conceptes, modest, agraint atencions que mereixien, (digué) perquè ells no son res, no son ningú; diu que ells no son altre cosa que uns treballadors tossuts que volen renovar-trasbalsar una manera, un sistema d’ensenyansa, peró axò a la quieta sense soroll, com el riu que va llepant la roda y menja y furga y a copia d’anys se segles enfondeix d´una manera considerable el seu llit, axí ells a copia de temps, de paciencia, de sacrifici gran, de sacrifici que fa sang, que desenganya que arriva a vegades a acobardir trevallant per fer mestres bons que demá escampin per la terra una llevó nova, per regenerar una rassa y ab ella la Pàtria volguda, que ells la somien gran, culta, talment com la tenen forjada en el seu ideal.
Es del tot impossible poder en un estracte donar idea de lo molt y bo que digué.
Sentintlo semblava veure una altre generació educada d’aquella manera, y els homes eren perfets, y forts, de una fortalesa física y moral complerta.
Acabá a les dotze de la nit ab una ovació delirant.
A aquella hora prepararen altre vegada equipos y bastons, llums de gas acetilè u altre objectes de viatje y també a peu, cap a Montserrat.
Se necessita fe y cor per fer aquesta tasca ¿veritat?...
Doncs ells tenen una fe grandiosa y una voluntat ferma per realisarla.
!Que Deu beneixi la seva obra!"