10 de març de 2012

Accident de l'orquestra que venia a tocar per la Festa Major d'estiu (16-08-1911)

El Pla de Bages, 16 d’agost de 1911, núm.2185

"Accident al pont de Navarcles.- Providencialment no succeïren desgracies personals en l’accident ocorregut ahir a les nou del matí en el pont de Navarcles.
A dita hora passava una tartana tirada per dugues cavalleries que conduïen els músics de l’orquesta La Independenta de Olesa, que havien sortit a les vuyt de Manresa y anaven a amenisar la festa major de Navarcles.
Al arribar a dit pont la cavalleria de davant va esverarse tan sobtadament que’l conductor no tingué temps d’aturarla.
En son esverament, la cavalleria arrossegá al veícol, músics y matxo de vares a la vora del pont y es llensá per la brana que es molt baixa quedant l’animal penjat sostenintse sols pels guarniments. Com no era possible sense gradíssim perill de treure al animal d’aquella situació y posarlo a la carretera y per altra part perillaven també els viatjers que encare eren a dins la tartana, va decidirse tallar les corretjes del animal que estava penjat afora el pont y al tallarli les corretjes caygué d’aquella gran alsada al riu Llobregat d’aont ne sortí esmaperdut cayent mort a poca distancia de l’aygua.
Els musics providencialment se salvaren de desgracies corporals pro reberen l’espant qu’es de suposar.
El tartaner ademés del susto rebé algunes contusions lleus.
Refets una mica del sustu els músics emprenguere novament la marxa cap a Navarcles, aont esplicaren el terrible accident, quedant tothom admirat y alegrantse de que no haguessin succeït desgracies personals.
A Navarcles no’s parlava ahir d’altra cosa que del greu accident ocorregut als músics de La Independenta, d’Olesa."