3 de març de 2012

Crònica de la festa major d'hivern de 1911 (18-02-1911)

El Pla de Bages, 18 de febrer de 1911, núm.2042

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
La festa major.- Festa religiosa.- A l’Escola Dominical.- Al Centre Català
Aquest hermós y industrial póble, en honor del seu patró Sant Valentí, celebrá la festa major ab gran esplendidesa y animació acostumades, en els dies 13, 14 y 15 del present.
El dilluns a les 7 del vespre hi hagué solemnes completes a cárreg de la renombrada orquesta “Muxins” de Sabadell, y a dos quarts de vuyt, mentres cremaven els tradicionals focs tingué llóc una gran serenada devant al casa Rectoral.
El dimars diada de sant Valentí, a les 10 hi hagué un ofici solemne a gran orquesta, ab assistencia de els autoritats, estan encarregat del panegíric el beneficiat de la Seu de Manresa, nostre benvolgut compatrici vicari que havia estat d’aquesta població Rnt. Don Jaume Bosch, qui ab eloqüencia y claretat de concepte esplicá les glóries y virtuts del nostre Sant Patró.
Acabat l’ofici, tingué lloc el tradicional Llevant de taula.
A dos quarts de quatre de la tarde hi hagué Rosari ab orquesta, acabant ab l’adoració de les relíquies del Sant y el cant de l’himne.
L’iglesia estava pleníssima a pesar de la inseguretat del temps,per la qual cosa no’s pogué fer la tradicional professó passejant pels principals carrers les vererades relíquies del nostre gloríos Tutelar.
- A les 7 del vespre a l’Escola Dominical, tingué lloc una gran vetllanda recreativa que’l quadro dramàtic de aficionats tot sobint obsequia a sa nombrosa concorrència.
Primerament se posá en escena el grandiós y interessant drama en tres actes Lo puntal de la casa, putj es vegíe que tots els que hi prengueren part, estaven molt segurs de sos papers y per final de festa es representá per primera vegada la molt xistosa pessa en un acte que té per nom Blanc y Negre, en qual representació se distingiren de un modo especial els joves Fructuós Bosch, Sebastià Singla y Francisco Arnosa, doncs ab ses gracies, ens proporcionaren bona distracció, fentnos olvidar records tristos del drama.
La sala estava atestada de gent a no poguer mes, quedant tothom, molt content y satisfet de dita vetllada.
Donem l’enhorabona a tots els aficionats de dita Escola Dominical per l’interés que posen en fer passar alguns ratos distrets y recreatius a les families que allí assisteixen.
-A les deu del metex vespre en el Centre Catalá Autonomista, se efectuá una hermosa y brillant vetllada, donant probes de molta aplicació els alumnes de dit Centre.
La festa acabá ab alegria y animació, y sobretot els pares que vegeren ab gotj l’aplicació y avensos de sos fills.
-El dia 15 a les deu del matí, el coro de l’Escola Dominical, cantá un Ofici de Requiem en sufragi de nostres conveïns morts durant l’any, ab acompanyament d’armonium, ab molta justesa y afinació.
Gracies a Deu se passaren les festes sens ocorrer el mes petit incident."