10 de març de 2012

Més sobre l'accident del pont de Navarcles i altres (17-08-1911)

El Pla de Bages, 17 d’agost de 1911, núm.2186

"Accident del pont de Navarcles.- A la notícia del accident ocorregut en el pont de Navarcles el dimars ultim y de quin donavem detalls ahir, podem afegir que la tartana tingué una grossa averia haventseli trencat un bras y sofrint altres petits desperfectes.
A Navarcles es diu que’l cavall que va esverarse sofrí un atac al cap per lo que sobtadament emprengué aquella carrera y desviantse de la carretera se’n aná a tirarse pel pont.
-La festa Major de Navarcles s’ha celebrat sense cap incident, pro la concorrencia de forasters ha sigut molt escassa.
-Aquestes darreres plujes han sigut molt favorables a les vinyes, quals raims oferexen un hermós cop de vista y prometen una bona cullita.
-El temps s’ha refrescat un xic, cosa que ja convenia."