10 de març de 2012

Una crònica de la festa major d'estiu de 1911 (18-08-1911)

El Pla de Bages, 18 d’agost de 1911, núm.2187

"Notícies de Navarcles.- De la festa major.- La fábrica d’electricitat
Un amic nostre d’aquesta ciutat que ha estat a la Festa Major de Navarcles, ens ha facilitat quatre notes de les festes per sa publicació en El Pla de Bages. Agraint al amic y compatrici l’interés que demostra pel nostre diari, publicarem les notes que s’ha servit facilitarnos.
Les funcions d’iglesia y les diversions de societat, han estat ben concorregudes.
L’orquesta d’Olesa, La Independenta malgrat el sust que va rebre ab motiu del accident del pont de Navarcles, va desempenyar son comés al ofici ab molta afinació y gust. No semblava pas que acabessin de salvarse per miracle.
La funció de la tarda fou així metex esplèndida y concorreguda oferint el temple un eccelent efecte com al matí per la seva profusa y ben combinada illuminació.
El sermó a cárrec del ilustrat sacerdot Rnt don Lluís Arnús, vicari d’Artés, fou una acabada pessa d’oratoria sagrada demostrant les qualitats que posseex per la predicació.
Les festes de societat foren verament de Festa Major, distingintse de les societats y cassinos l’envelat de la Plassa Nova, que estava artísticament adornat y profusament illuminat per medi de la electricitat instalada pel seu propietari l’inteligent y actiu jove manresà don Joan Esquius Aguera fill del acreditat industrial y mecànic d’aquesta ciutat don Joan Esquius Ribera.
L’esplendidesa de l’illuminació del envelat axís com el gust y acert en l’instalació y combianció, foren objecte d’unánims elogis pel propietari del alumbrat,que, com hem dit, es el senyor Esquius.
També cridava forsa l’atenció la Font del Sobrexió, la qual produïa un eccelent efecte per la espléndida illuminació eléctrica, quan font estigué molt concorreguda.
Els salos de l’Escola Dominical es vegeren plens de gom a gom, y la funció dramàtica titulada Els Trabucayres, posada en escena ab tota propietat pel quadro d’aficionats d’aquella societat, fou entussiastament aplaudida per la distingida concorrencia.
En fi, quela funció de l’Escola Dominical, fou un èczit.
Ben important fou també la vetllada literaria celebrada en el Centre Catalá Autonomista, quals salons estaven electricament y ab profusió illuminats, qual fluit suministra la fábrica del senyor Esquius.
Es llegiren bonics treballs literaris y’s pronunciaren discursos que foren molt aplaudits, resultant una festa ben instructiva, cultural y familiar. La concorrencia que era ben selecta sortí molt complascuda de la festa.
També resultá un número ben atractiu el concert del dimecres a la tarda al envelat. La societat coral “Armonia Navarclense”, acompanyada de l’orquesta La Independenta, cantá varies composicions del seu ecstens repertori, sobressortint Els Segadors den Claver y La Maquinista que foren sorollosament aplaudides.
Fou una de les festes majors en que fou tot alegria y diversions, sense que el mes petit incident local hagi pertorbat l’espansió natural en aquestes festes."