30 de març de 2012

Valentí Vintró i altres organitzen una escola agrària (27-08-1912)

El Pla de Bages, 27 d’agost de 1912, núm.2489

"Acord interessant.- La Cambra Agrícola y Unió de Vinyaters del Pla de Bages, ab assistencia dels seus respectius presidents don Quirino Massana y don Joaquim de Argullol, reconexent la necessitat que eczisteix de divulgá la ensenyansa agrícol entre els propietaris y parcés, en reunió de data 26 dels corrents, prengué l’acort unánim d’instituir a la ciutat de Manresa, o altre població dels seus contorns, un colegi d’ensenyansa teórica y práctica agrícola, dirigida per entesos Professors d’aquest ram, proveïts de maquinaria y demés utensilis moderns, a quin efecte delegá als seus consocis y propietaris don Joan Puig. don Josep Planas y don Valentí Vintró per organisar la implantació, de dita escola y ab facultats amples per contractar els Professors, local y terrenos apropiats a nom y representació de dites entitats."