11 d’abril de 2012

Defunció d'Enric Camprubí, voreres, canal del Manganell i temps (28-11-1912)

El Pla de Bages, 28 de novembre de 1912, Núm.2566

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
A la edat de 65 anys y confortat ab els Sants Sagraments s’ha dormit en la pau del Senyor el nostre amic don Enric Camprubí.
El finat era natural de Sallent pro feya molts anys que vivia a Navarcles aont era molt apreciat pel seu caràcter bondadós y noblesa de cor.
Havia sigut durant una serie d’anys encarregat de la fábrica de don Isidro Puig y Companyia d’aquesta població, en qual cárrec que desempenyá fins a edat ben avensada, va demostrar els seus conexements en la industria tecstil.
Ciutadá escrupulós dels seus debers, l’havien distingit ab l’honrós cárrec de Jutge municipal, demostrant en el cumpliment del metex gran honradesa y imparcialitat.
Era fervent católic y tradicionalista convensut.
La seva mort, no per prevista ha sigut menos sentida en tota la població.
Rebin la afligida viuda y demés apreciable família del finat el testimoni de nostre sentit pèsam per tan irreparable pérdua.

-S’ha comensat ja la millora pública de que parlàvem en altra correspondencia, ordenada pel alcalde senyor Arrasti, referent a la construcció d’aceres en varis carrers, millora que es elogiada per tota la població.
Es treballa de ferm en les de la baxada de Otzet, carrer céntric y concorregut. La millora alcansa també a altres carrers que cambiaran l’aspecte de nostra vila y será de gran comoditat pels habitants.

-Es treballa ab gran activitat a les obres del canal de la fábrica que’ls senyors Jorba de Manresa tenen a Calders.
Es una obra de gran importancia a que que hi treballen bon número d’obrers, entre els quals se n’hi conten una quarantena de Navarcles, lo que ajuda molt a passar la crisis agrícola actual.

-De fret no’n parlem perque sembla que parlanne encara ne fa més. Aquí algun dia el termómetre ha baxat quatre graus sota zero."