11 de juliol de 2015

Veneració a Santa Margarida per als parts (08-1906)

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Any XVI, núm.139, agost de 1906, pàgina 240.

En un article titulat "Folk-lore medic catalá", escrit per Oleguer Miró:

"[...].
Hi ha una pila de protectors celestials pera les dònes que's troben en els treballs de la deslliurança. Ja he dit que n'es apropiada la Verge de Juncadella; a Castellgalí y a Navarcles veneren en els altars, com advocada pera'ls parts, a Santa Marguerida; a Salelles, a Sant Sadurní; a Sampedor y a Manresa, a Santa Agna; y en aquesta mateixa ciutat, a Santa Rita y a Sant Magí, a la Sèu; a Sant Marc, en la seva propria capella, on també hi ha Sant Pelegrí, a qui's prega al mateix objecte; y a Sant Jacinto, a l'iglesia de Valldaura. Igual abundor de protectors pera les parteres que a la comarca de Bages hi ha en les restants de Catalunya.
[...]."