16 de setembre de 2015

Una conferència de la Joventut Radical (01-05-1911)

Bages Ciutat, 1 de maig de 1911, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"Conferencia. - El passat dissapte tingué lloc en la "Juventud Radical Instructiva" [entitat de Manresa] l'anunciada conferencia a cárrec dels oradors don Cristófol Litran y don Leon Roch.
[...]. [... ] la paraula al propagandista Roch, el qual feu un discurs de tons violents, atacant durament a Maura y Lacierva, ensalsant el partit radical y abogant per la revisió dels procesos Ferrer, Clemente y Baró, la reforma del Códic de Justicia Militar y l'abolició de la Lley de Jurisdiccions.
[...].
[El Sr. Litrán] Ensalsá amb acertats paragrafs l'obra de les cooperativas obreres, fustigant als elements avensats que les combaten y acabá ecsplanant el seu criteri sobre la construcció dels ideals del partit radical per medi de la evolució, afirmant que les revolucions momentánies son atacs epiléptics que no conduexen a res.
[...].
Abdós propagandistes anáren tir a Navarcles a inaugurar una nova "Juventud Radical"."