4 d’octubre de 2015

Creació del laboratori bacteriològic del partit de Manresa (21-08-1911)

Bages Ciutat, 21 d'agost de 1911, pàgina 3.

A la secció "Noves":

"Laboratori bacteorológic.- Air a les 11 del dematí se celebrá a Casa la Ciutat la anunciada reunió oficial pera cumplimentar les disposicions del Govern civil relatives a la creació en cada població cap de partit d'un Laboratori d'ánalissis químics y bacteorológics. 
Presidí la reunió l'arcalde Sr. Fius y Palá, assistínthi el Sr. Subdelegat de Medicina y representació de 22 Ajuntament del partit judicial. 
Se doná lectura de les referides disposicions guvernatives y després de les manifestacions de la Presidencia fent véurer la importancia de les matexes no sols per lo que's referex a la salut pública sino per les conveniencies d'algunes classes entre elles l'agrícola y la comercial que'n determinades circunstancies els convé tenir un análissis de les sustancies que cómpren o venen, per unanimitat es varen péndrer els seguents acorts: 
Primer. Destinar 5.500 pessetes per l'adquisició y instalació del material del Laboratori. 
Segon.- Destinar 5.000 pesetes anyals pera pagar el personal del matex y 
Tercer. Nomenar una comissió composta dels Arcaldes de: Sallent, Monistrol, Rajadell, Navarcles y Callús que formaran la comissió permanent pel millor funcionament del Laboratori. 
Aquets acorts han sigut comunicats avuy al Sr. Gobernador civil enviantli copia de l'acte de la reunió.
Després de la reunió el Sr. Arcalde enviá el seguent telegrarra al Governador civil: 
"Acaba de celebrarse una reunió d'arcaldes del districte judicial, bax la meva presidencia, acordant complimentar en totes ses parts disposició V. E. sobre creació de un laboratori, y me complau trasmetre a V. E. unánim aplaudiment y felicitació de tots els reunits pel zel sanitari desplegat en les actuals circumstancies." 
El senyor Portela contesta amb aquest altre telegrama: 
"Agraexo aV. E. y demés arcaldes d'aquest partit sa felicitació per disposicions sanítaries que vinc adoptant, putj axó'm revela ecscelent ánim d'atendre salut pública que té per única garantia la gestió de les autoritats municipals y del Govern."