14 d’agost de 2016

El despotisme de la vídua de Descals (21-05-1933)

L'Opinió, Número 612, 21 de maig del 1933, pàgina 16.

A la secció "Informacions de Catalunya":

"EL DESPOTISME, A NAVARCLES 
Es amb sorpresa que ens assabentem del fet. A Navarcles no és possible professar el laïcisme. Encara hi ha qui intenta combatre les idees amb el pacte de la fam.
De moment ens limitarem a assenyalar el fet que ha provocat la protesta d'un grup d'obrers que entenen com cal la democràcia, ben al contrari de la concepció que en té la senyora vidua de Descals, propietària dels autoòmnibus de la línia Navarcles a Manresa, la qual ha acomiadat, o ha amenaçat d'acomiadar, un dels seus xofers si no es compromet a batejar per l'Església un dels fills seus. Aquesta imposició despòtica desdiu molt de les teories exposades per Crist i posa la referida senyora en una situació de vilesa i d'humanitat ben patent.
Ens consta que la primera autoritat governativa està assabentada del fet i que no ha imposat cap correctiu a aquesta dama que tracta d'imposar les idees per violència. No sabem si la llei de Defensa de la República pot ésser aplicada en aquest cas; però és evident que aquesta imposició és una negació dels principis democràtics de la República i que el governador civil no pot mantenir-se al marge del fet amb la passivitat que ho ha fet fins ara. S'imposa un correctiu severíssim que privi la senyora vidua de Descals de reincidir, puix que no es tracta pas del primer cas de despotisme que d'ella tenim anotat.
Deixar desemparats els que lluitaren per fer triomfar el nou règim a Navarcles, és provocar un defalliment en els veritables homes liberals, i en canvi es dóna força als reaccionaris que no tenen inconvenient a imposar, pel pacte de la fam, les seves idees anacròniques.
Ens limitem, avui, repetim-ho, a assenyalar-ho. Insistirem si convé, fins a vèncer el despotisme d'aquests reaccionaris que encara actuen amb la mateixa barbàrie que ho feien en aquells temps que la dictadura els permetia tots els insults, totes les coaccions i tots els despotismes.
MANUEL VALLDEPERES"