27 de setembre de 2016

La rectoria de Navarcles està vacant (24-03-1900)

La Veu del Montserrat, Any XXIII, núm.12, 24 de març de 1900, pàgina 9.

A la secció "Dietari del Principat", des de Vic:

"— Ab fetxa d'avuy ha sortit en número extraordinari el Bolleti Oficial Eclesiástich d'aqtuest Bisbat, publicant el següent
EDICTE
[...], S. S. Ilma. el Bisbe, mon Senyor, ha tingut a bé disposar què durant el plaç de quinze díes, a contar desde la fetxa, s'admeta a la firma per les Rectories ques troban vacants per resultes de la segona provisió, pèr renuncia o per mort de sos obtentors desde la fetxa del últim Edicte, a aquells Rectors que, essent opositors, no han sigut encara agraciats.
[...].
En sa virtut, els senyors opositors mencionats que vulgan fer us de son dret, [...] deuran, per si o per persona degudament autorisada, dintre del citat plaç, exténdre sa firma en aquesta Secretaria de Cambra per totes o algunes de les Rectories que han d'esser objecte de la tercer a provisió, y son les següents:
[...].
D'Ascens: [...].—Santa Maria de Navarcles. [...].
[...].
Vich, 24 de Mars de 1900.—Llic. Joseph Dachs, Pbre., Secretari."