5 d’octubre de 2016

El ple de l'Ajuntament del dia 19 d'abril (22-04-1930)

El Dia, Any II, núm.116, 22 d'abril de 1930, pàgina 2.

"Diuen de Navarcles
Reunió celebrada en el dia 19 pel Ple de l'Ajuntament 
A dos quarts de nou s'obre la sessió sota la presidència de l'alcalde Joan Aguilar i de les tinències Casals i Calvet i els regidors Baraldés, Arsegul, Illa, Guitart, Casadesús, Solervicens i Tragant.
Després de llegida l'acta anteriors, s'aprova per unanimitat i es passa al següent ordre del dia:
Relació de factures penitents i estudi del pressupost municipal per l'exercici de 1930. Comença el debat acusant la presidència al secretari de qué ell és culpable de la inaprovació del presupost. Aquest li contesta que ell ha obrat com devia per no caure en les responsabilitats que la llei dicta. Diu la presidència, que ell no era l'indicat per donar compte a la junta qualificadora de les vacants del Municipi, per quan no havia legalitzat l'alcalde amb la seva signatutura l'esmentat document. Després de llarga discussió entre presidència i secretari diu aquest que no és hora de discutir aquest assumpte per no figurar a l'ordre del dia.
Es passa a l'estudi del pressupost i es ratifiquen alguns articles per la part de despeses, obtenint el resultat de vuit mil pessetes que de moment fan falta per a pagar unes despeses que no figuraven en pressupost. Es passa a la discussió de plantilles, estudiant si són dues com sempre han estat o han d'ésser tres com al pressupost figurava el nombre d'elles, i s'acorda per unanimitat, després de llarg debat contingut entre la Presidència, Casals, Arsegul, Casadesús i Guitart, que es vagi al concurs per dues, ja que és així com el Municipi té més avantatge, i que es fixi el sou com fins ara es cobrava de 2.190 pessetes i no de 1.000 com al pressupost figurava i que ha estat revocat el mateix a conseqüència d'un recurs fet per l'empleat municipal Enric Anglada, el qual al municipi de dictadura, per mires personals, no convenia desempenyés el càrrec, considerant-lo com a jornaler, no essent així, per quant el recurrent cobrava com els altres empleats municipals i per trimestres vençuts, cosa que, d'ésser jornaler, tenia de cobrar per setmanes i sols els dies de treball, i ademés que pagant ell l'impost d'utilitats té dret a fer valdre els seus drets.
També hi ha que la Presidència diu que no ordenarà cap pagament que no s'aprovi el pressupost, per quant a 31 de març es portaven pagades 9.000 pessetes i les dependències municipals no cobraven, dient l'Alcalde que al Banc de Crèdit Local d'Espanya no es poden negar els pagaments, contestant el secretari que usant dels drets que la llei li atorga serà ell qui no li ordenarà dits pagaments que no s'hagin pagat els respectius sous. (Senyor Alcalde, ja no hi som dintre d'aquells sis anys fatídics que tot es feia per la força, malgrat tots els coneixements, i ademés hi ha l'article 42 del Reglament de secretaris, interventors i empleats en general, que diu: «El pago de los haberes de los secretarios tendrá la calificación de preferencia y se hará en la forma determinada en el art. 110 de este Reglamento», el qual diu així: «Los alcaldes no podrán librar cantidad alguna para atender gastos deferibles o voluntarios, sin haber satisfecho o reservado previamente los haberes de los funcionarios técnicos y facultativos y subalternos municipales. De la infracción de este precepto responderá personalmente el Alcalde.») Ja veu, doncs, senyor Batlle, que dita temeritat és vana.
Es tracta també, per alt, de la titular, acordant-se deixar-ho estar, puix que han passat masses dies per a remoure-ho.
A instància del senyor Baraldés, preguntant a veute com està amb la Diputació el tros de carretera de Terrassa que integra el terme de Navarcles, busca el secretari al llibre d'actes de l'any 28 un acord de l'Ajuntament en el qual es concreta i s'ajusta a un tipus de 6.500 pessetes, pagables en tres terminis i quedant la Diputació encarregada de la cura de la mateixa. Durant tot el temps transcorregut se ha fet ja intransitable dit trajecte i s'acorda repassar-lo per a esperar que vingui l'enginyament de la mentada carreterra. 
Durant la discussió del pressupost el regidor Joan Arsegul diu que si s'hagués cregut les dificultats i les mires personals sobre l'assumpte d'empleats, ell hauria presentat la credencial, junt amb la dimissió, al que s'adhereixen l'Alcalde i Calvet. Però, senyors, ¿quí us obliga a exercir un càrrec tan feixuc i carregat de compromissos, amb uns problemes tan difícils de resoldre? ¡No sigueu temeraris i obreu amb justícia!
Corresponsal"