1 d’octubre de 2016

En Mauro Montané assisteix a l'acte inaugural de Centre Nacionalista Republicà de Manresa (12-10-1907)

Pàtria: setmanari autonomista, Any II, núm.77, 12 d'octubre de 1907, pàgina 3.

A la secció "Novas":

"Excepcional importancia revestí l'acte inaugural del Centre Nacionalista Republicà de Manresa, que tingué lloch el passat diumenje.
Al matí una gran gentada acudí á rebrer als oradors que arrivaren de Barcelona, acompanyantlos desseguida vers l'hostatje social del Centre, ahont després d'un curt temps de repòs, es dirigiren vers el teatre Nou, ahont tingué lloch el meeting.
En aquest acte hi parlaren els senyors següents: [...], Muntaner, del Centre Autonomista de Navarcles, [...].
[...].
Al acabarse el meeting es celebrà en el saló de cafè del Centre, un apat, assentantse en tres llargas taulas, á mes de la Presidencial, uns 160 comensals.
[...]."