30 d’octubre de 2016

Ple de l'Ajuntament, la festa de Sant Pere, una fulla política i una agressió (01-07-1930)

El Dia, Any II, núm.171, 1 de juliol de 1930, pàgina 5.

"Diuen de Navarcles
Reunió del Ple de l'Ajuntament
El dissabte, dia 28, a dos quarts de deu, s'obrí la sessió, sota la presidència de Joan Aguilar Cura, amb assistència de les tinències Casals i Calvet, vocals. Illa, Casadesús, Solervicens, Baraldés, Tragant i Guitart.
S'aprova l'acta anterior, i es posa a l'ordre del dia, l'exàmen de comptes de l'exercici de l'any 1929. Queda nomenada la Comissió revisora composta dels senyors J. Casals i Baraldés. Vista i llegida la circular en el butlletí oficial del governador de la província, respecte a la persecució de gossos vagabunds, s'acordà pregonar l'edicte següent: que des del dia 5, tots els gossos que no vagin provistos de morrió, incurrirán els seus amos a la multa de 5 pessetes per primera vegada i doble les reincidents. En quan al que fa referència a la circular que els Alcaldes imposin el pagament que creguin convenient, els adverteix el secretari que no hi ha consignació al pressupost.
S'aprova una factura de casa Boixeda de Manresa, la subscripció al consultor dels Ajuntaments, i una altra del secretari per comissions de quintes.
S'acordà reparar interinament la vorera de la Baixada de la Riera, per esperar construir-hi la cloaca. Subvencionar amb 75 pessetes, al rector de la parròquia amb motiu de la Festa Major, del dia 15 d'agost del corrent, com també la mateixa quantitat a la colònia del Galobart, amb motiu també de la que celebren per Sant Jaume.
Pagar als empleats municipals atendre una queixa de Josep Ribó, respecte els desperfectes que l'aigua li ocasiona.
Les festes de Sant Pere
Transcorregueren, tant la revetlla com la diada de Sant Pere, molt animats ja pels afores, com en els espectacles.
Aparició d'una fulla
El diumenge, a primeres hores del matí aparegueren en aquesta població unes fulles amb l'encapçalament de «Pueblo de Navarcles ¡¡Alerta!!» que llegit el seu contingut, qualsevol persona, per petits coneixemients que tingui ha de compadir-se de la ineptitud i de la incultura del seu autor.
Ja que per firma, hi ha una nota que diu: (Como el responsable de esta hoja está en la verdad de lo que afirma, guarda su nombre al pié de imprenta). Això sol n'hi ha prou per demostrar públicament que una persona (o persones) que afirmi una veritat, no ha d'amagar-se davant d'acusacions com les que allí afirmen. I tot perquè? per la vara judicial que es confia a un senyor que es comprèn no combregar amb la seva política.
Esperem doncs com acabarà aquest assumpte.
Agressió
El divendres al vespre quan arribava del seu treball un individu d'aquesta població, fou agredit a cops de punys pel metge senyor Artigalàs, s'ignoren els motius de tal agressió.
Es molt comentada l'actitud d'aquest bon senyor."