27 de maig de 2017

L'Audiència Provincial dóna la raó al carnisser Cristòfor Illa (09-06-1932)

El Dia, Any IV, núm.738, 9 de juny de 1932, pàgina 8.

"Diuen de Navarcles
Fall d'una causa
Hem rebut de l'Ajuntament la següent comunicació:
Havent-lo rebut de l'Audiència Provincial de Barcelona, aquest Ajuntament ha comunicat al carnisser Cristòfor Illa el fall autoritzant a dit industrial dedicar-se novament a dita indústria.
Aquesta qüestió entén la Corporació ha estat una equivocació per part del poble, car l'Ajuntament no hauria mai resolt així un assumpte de la transcendència com el present, car donades les repetides manifestacions i l'actitud dels manifestants contra l'industrial al·ludit, ha fet que aquest assumpte prengués un caire estrany.
La primera manifestació pot considerar-se numèricament com segueix:
El 50 per cent adictes en fer justícia, el 30 per cent com a curiosos i el restant 20 per cent sols per a crear una mala situació en el Municipi, com ho demostraren en el fet de cridar ¡Afora l'Ajuntament!
Es vergonyós haver-ho de confessar, però el poble ha fet un petit negoci, car detalladament l'Ajuntament exposa davant l'opinió pública els resultats d'aquesta qüestió:
Les factures de l'advocat de Barcelona pugen actualment 750 pessetes, més altres tantes entre viatges i altres despeses; el plet al Contenciós és probable arribi a unes 1.500 pessetes; en conjunt, 3.000 pessetes que millor se haurien invertit a fer alguna reforma que prou n'hi ha i de vertadera necessitat.
Si el poble creia responsables dels fets als al·ludits carnissers, amb declarar-los un boicot tenien suficient per fer-los retirar de dita indústria i llavors el poble no en sortia perjudicat.
Per a donar una idea exacta dels beneficis contrets amb aquest plet heus ací les factures que representen un malversament per al Municipi:
A Joaquim Sala, mestre d'obres, 2 mil 165'30 pessetes; a Jaume Casadesús, fuster, 653'50; a Jaume Casals, fuster, 516; a N. Ausió, pintor, 660; a Francesc Vives, per obra, 393'65; a J. Andreu (Borges), 747'20; a Uralita S.A., 152'35; a J. Algué, 175'25; a Fills de J. Armengou, 126'95; a Francesc Morera, material elèctric, 82.
CORRESPONSAL"