23 de juny de 2018

La festa de la Germandat de Sant Sebastià (24-01-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1139, 24 de gener de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
El pròcsim diumenge se celebrará a n'aquèsta població una hermosa festa que costeja la "Germandat de Sant Sebastiá".
A l'ofici que será ab música a cárreg de una orquèsta de Manrèsa, hi predicará l'ilustrat sacerdòt y eloqüent orador, Rnt. dòn Francisco X. Esquerrá, Vicari de la Sèu de aquèsta ciutat [Manresa]." 

La desaparició d'en Domingo Escayola (08-02-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1152, 8 de febrer de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
Ens comuniquen d'aquèt pòble que desde dimecres últim falta a casa seva el propietari dòn Domingo Escayòla, de 64 anys d'edat.
Al matí de dit dia va sortir de casa seva y no s'ha vist mès.
El somatent y'ls mossos de l'Esquadra de Pònt de Vilumara han buscat pels afòres del pòble, barraques y per tot arrèu y enllòc l'han trovat.
La desaparició del senyor Escayola, ha causat sensació als navarclins que l'apreciaven pel seu carácter fran y nòble.
La seva família ha manifestat que feya uns quants dies anava trist, pronunciant paraules inteligibles per lo que's tem que'l senyor Escayola haurá sigut víctima d'un atac al cap.
Còm pòt suposarse la família del desgraciat quin paradero s'ignoara, está desconsolada, en quina aflicció l'acompanya el pòble que apreciava molt al veí senyor Escayola."

Preparatius de la festa major i encara no se sap res d'en Domingo Escayola (11-02-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1154, 11 de febrer de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
Ens comunican d'aquèsta població que's preparen grans festes per la festa major que s'escau el divendres dia 14 del corrent.
Entre altres visitants ilustes, es esperat a Navarcles per la festa major el diputat a Corts senyor Soler y March, a qui els elements catòlics y autonomistes preparen una carinyosa y entussiasta rebuda.
També hèm rebut el programa que demá, si a Deu plau, publicarèm.
- Ens diuen també que per ara no s'ha sapigut res del veí dòn Domingo Escayola que ha desaparegut de casa seva desde'l dimecres últim quina notícia comunicarem en la edició del dissapte darrer."

Programa de la festa major d'hivern de 1908 (12-02-1908)

El Pla de Bages, Any 5, núm.1155, 12 de febrer de 1908, pàgina 2.

A la secció "Crònica de la comarca":

"Navarcles
Notícies de la Festa Major
Tan còm s'apropa'l dia 14, festa de Sant Valentí, Patró d'aquèsta vila, se nòta moviment y entussiasme entre'l veinat y a les societats recreatives que preparen festèjos en obsèqui als socis y forasters que'ns honrin ab sa visita.
Les funcions religioses serán esplèndides perque aquèt pòble te a gran honra el guardar les relíquies del seu Patró y mártir Sant Sebastiá a qui venera.
A l'Ofici que hi assistèx el magnífic Ajuntament en Corporació, s'eczecutará la missa del mèstre Perossi, hi predicará el distingit orador sagrat Rnt. doctor Bergadá, Ecònomo de Monistròl de Calders.
A la tarde solèmne processó ab les venerades relíquies del Sant.
Les festes populars serán variades y abundoses.
Han sigut contractades les orquestes Els Catalans de Manrèsa, y els Muxins de Sabadell.
El dia 13, vigília de la festa, se farán a tots els indrèts de la vila les grosses y tradicionals fogarades.
Els dies 14 y 15, hi haurá diversions de societat y concèrts a les sales de dòn Josèp Ribó (a) Mèt, y de dòn Isidro Reguant (a) Fontcuberta.
Al "Centre Catalá Autonomista" se representará el grandiós drama Lo Ferrer de tall y acabará la funció ab un saynèt de molt renòm.
A l' "Escòla Dominical" se posará en escèna el tan aplaudit drama catalá Els trabucayres, finalisant la festa ab un saynèt. 
Probablement se ballarán sardanes a la Plassa, dòncs aquí ha sigut molt ben acullit aquèt ball nacional.
Es esperat el diputat a Corts pel districte dòn Leònci Soler y March, a qui's prepara un gran recibiment per part dels catalanistes y elements catòlics y solidaris que están agraits a les campanyes fetes al Congrés y a les gestions en pró del districte que molt dignament representa."

Comença la festa major d'hivern (13-02-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1156, 13 de febrer de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
A darrera hora ens comunican d'aquèsta industriosa vila que regna molta animació ab motiu de la festa major que ja ha comensat avuy.
Se preparen les grosses y tradicionals foguerades còm també prometen ser molt lluides les completes que a gran orquèstra se farán a dos quarts de sèt a l'iglésia de Santa Maria.
Ha sigut molt ben acullida la notícia de que demá vindrán els digníssims diputats a Corts y provincial dòn Leònci Soler y March y dòn I. de Loyòla March y Batlles respectivament.
Còm ja hèm anunciat se'ls prepara un entussiaste y carinyós recibiment.
Les festes, axís religioses còm populars promèten ésser lluidíssimes y concorregudes."

Crònica d'una festa major d'hivern deslluïda (18-02-1908 i 19-02-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1160, 18 de febrer de 1908, pàgina 3; núm.1161, 19 de febrer de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
Per falta de llòc no podèm avuy publicar una carta que hèm rebut de Navarcles donantnos notícies de la festa major.
Demá ne donarèm compte si a Deu plau."

L'endemà, a la secció "Crònica de la comarca":

"Navarcles
Notícies de la festa major
El temps plujòs que feu el dia 14 deslluí les festes populars y fou causa de que no vinguessin forasters còm acostuman visitarnos.
No pogué ferse la processó que hauria estat forsa concorreguda a la que haurien assistit els diputats a Corts y provincial senyors Soler y March y March y Batlles, que tingueren l'honor d'hostetjar.
Aquèts senyors quins vingueren ab el reverent Dr. D. Marián Soler y March, Pvre., arribaren a les nòu del matí, dirigintse a Casa la Vila aont foren rebuts per l'Ajuntament y nombrós grupo de catalanistes, una nodrida representació de l'Escòla Dominical y'ls majors contribuyents del pòble, quina comitiva estava a punt de sortir a rebre'ls distingits hostes quins arribaren mès aviat de lo que's crèya donat el temps plujòs que regnava.
La societat coral "Harmonia Navarclense" tenia projectat anar a rebre'ls senyors diputats en corporació y ab l'estandart, lo que no efectuá també per causa del temps.
L'Ajuntament, diputats, representacions y pòble, se dirigiren a l'iglésia pera assistir al solèmnes Ofici que estigué forsa concorregut.
En sortint de l'iglésia, còm encara pluvia, anaren desseguida a Casa la Vila, despedintlos ab gran afecte y entussiasme tots els concorrents.
Els senyors diputats foren obsequiats ab un esplèndit dinar a casa'l senyor Alcalde dòn Joán Manganell y Farreras y anaren a pendre café al "Centre Catalá Autonomista" aont foren objecte de grans atencions per part dels sòcis y obsequiats per la "Harmonia Navarclense" que cantá en honor seu les millors composicions del seu variat y escullit repertori.
Els nòstres digníssims representants a les Corts y a la Diputació, dòn Leonci Soler y March y dòn I. de Loyola March y Batlles respectivament, se mostraren molt complassents dels obsequis y atencions ab que'ls distingia el pòble de Navarcles axís còm son Ajuntament dignament presidit pel senyor Manganell, y cap al tart tornaren a Manrèsa essent despedits ab entussiasme pels nombrosos amics ab que conten tan distingits senyors en aquèt pòble.
Les festes de societat han sigut forsa concorregudes malgrat el temps que no convidava gens a tranzitar."

19 de juny de 2018

Un article d'en Mauro Montaner (22-02-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1164, 22 de febrer de 1908, pàgines 1-2.

"PROTESTEM...
Talment sèmbla impossible que'n els temps que corrèm, puguen succeir casos verament escepcionals còm els que motiva aquèstes ratlles de protesta y indignació.
Pòt esperarse tot, mès ben dit ho esperèm tot de un hòme que, per no ser de nòstra rassa, senti per les còses nòstres mènysprèu y fins òdi si volèu, que a tot pòrta la passió y l'encegament; emprò sentí avuy un catalá que sèmbla que tinga sèny, y que hauria de tenir dignitat y orgull de serne, parlar còm va fer ahir en el Senat l'insigne juriconsulto senyor Sòl y Ortèga... ho repetím; es un cas verament escepcional, es una tragi-comèdia soberanament fastigosa y ridícula.
Entremitjs del garbux de conceptes, de paraulades y tonteries que l'hòme despitat va formular còntra la Solidaritat Catalana -que no es necessari reproduir per evitar una ganyòta de fástic als volguts llegidors- hi sobressurt, gròssa còm la seva mala fè, una afirmació barroera y banal, la de que ell podia havèr sigut elegit diputat per la Solidaritat Catalana.
Es ben segur ¡pòbre hòme! que institgat pe les apremiants preguntes del senyor Rusiñol va pèrdre el tino y qualsvòl còsa tenia que dir per sortir del pas; més nosaltres que som el pòble y al dir pòble vòl dir la voluntat que va elegir als nòstres dignes representants, que som els components de la nòstra Solidaritat, li afirmèm rodonament, categòricament que may lo hauriem elegit, que may l'eligirèm al renegat que's diu amic del hòme que ha fet mès mal a Catalunya, que som pròu conscients per rebutjarlo sempre a qualsevòl sòl orgullós y mal parlat.
En protestèm d'aquèsta afirmació, que sápiga aquèt hòme y tots els seus satèlits que ab els sentiments catalans no si juga impunement.
Mauro Montaner.
Navarcles, 21 febrer 1908."

En Domingo Escayola continua desaparegut (03-03-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1172, 3 de març de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
Demá fará un mès que desaparegué de casa seva el conegut y apreciat senyor dòn Domingo Escayola, ric propietari d'aquèsta vila, y de quina desaparició donárem compte oportunament.
En aquèt periode de temp[s], s'han sapigut notícies encara que no molt clares, de que'l respectable vellèt recorria les masies pel cantó de Granera, havent disposat la seva atribulada família que alguns hòmes de la seva confiansa acompanyessin pera anar en busca del senyor Escayola, prò fins are totes les gestions han sigut infructuoses.
L'engunia de la família es gran per la incertitut de la situació en que's tròva el cap de casa, pensant que li haurá succeit alguna desgracia."

Aviat hi haurà un cinema a cal Met i el fred (05-03-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1174, 5 de març de 1908, pàgina 2.

A la secció "Crònica de la comarca":

"Navarcles
Un cinematògraf
Còm axò dels espectacles cinematográfics s'han estés tant, la mòda ha arribat també fins a Navarcles.
Pròcsimament s'inaugurará un cinematògraf a la Sala de dòn Josèp Ribó (a) Mèt, quin será mogut per la electricitat que facilitarán a la fábrica de filats y teixits de dòn Josèp Fusté y Texidó.
La notícia del nòu espectacle ha produit en el pòble molt bòna impresió y casi pòt assegurarse que les sessions serán plènes.
Lo que es de desitjar y ho esperèm del senyor Ribó, que'ls espectacles siguin dignes de ser visitats presentant películes artístiques y morals, que no convertexin aquèll llòc d'esbarjo en centre d'immoralitat y foment de baxes passions, còm se fa en l'eczibició de películes dramátiques-criminalistes.
Ja creyèm que no es aquèt l'intent del senyor Ribó, prò còm devegades no se sab lo que ha de passar en les películes, li fèm aquèsta observació amistosa.
- El frèd se dexa sentir de debò lo que ha perjudicat a la floració dels arbres fruyters y als vinyats."

La visita d'un xarlatà (18-03-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1185, 18 de març de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"¡La visita d'un gran sabiás!
De Navarcles ens comunican la següent notícia:
Ahir varem tenir en aquèt pòble, la visita d'un gran... químic... botánic... homeopátic de Mallorca, que habitava a la Plassa Real de Barcelona, y no sé quantes coses mès. ¡Ah! fill de Mahoma, segons ell. Perquè, va preguntar a un hòme si tenia mal de caxal, de nervis, dolor al cap; y dit subjecte li digué no ¡gracies a Deu! Ell respongué que en el seu país en deyen gracies a Mahoma; ab axò debia ésser mahometá, ¡ja en faya la cara de mata pá!
Dit, senyor, portava per enganyar als babaus, un ninòt que endevinava si tenien mal de caxal, de nirvis [sic], si tenien les sangs aturades, si es casarien, etz., etz. Allavors els dava un anell y herves segons els casos, que en feya pagá lo que volia.
¡Quina llástima! que'ls que ho poden ferho, no hi posin el correctiu que es merèxen aquèsta classe de sabis, que ecsploten la ignorancia, enganyantlos còm a xinos. ¡Que per cert no va ésser mala la cullita!"

16 de juny de 2018

L'enterrament del farmacèutic (26-03-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1190, 26 de març de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"Necrològiques
[...].
***
Ens comuniquen de Navarcles que ahir va efectuarse l'acte del entèrro del distingit senyor dòn Josèp Pòrta, reputat farmacèutic de dita vila.
El finat actualment desempenyava l'honrós cárreg de Cabo del Somatent, figurava a la llista de sòcis protectors de la societat coral "L'Armonia Navarclènse" y era molt apreciat del pòble per sos conexements científics professionals y per son carácter comunicatiu.
Al entèrro assistiren tots els individus del Somatent, el còro "L'Armonia" ab l'estandart ostentant una glassa nègre y casi tot el pòble, constituint una veritable manifestació de dòl.
Rèbi la família del finat l'espressió de nòstre sentit pèsam per tant sensible pèrdua.
R.I.P."

"Calvariana", un poema de l'Esteve Camprubí (17-04-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1208, 17 d'abril de 1908, pàgina 2.

S'inclou un poema:

"CALVARIANA 
Morint en la Creu Santa
Jesús ens redimí; 
De la flòr amarganta 
Mès dolça 'n feu surtí; 
Mès dolça y regalada 
Que omplena 'l món d'olor. 
¡Ditxós qui l' ha tastada
La mel de vostre Còr! 
ESTEVE CAMPRUBÍ.
Navarcles, Setmana Santa de 1908."

L'estat de les vinyes, el Mes de Maria i una calor impròpia (14-05-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1230, 14 de maig de 1908, pàgina 2.

A la secció "Notícies":

"De Navarcles
Ens comuniquen d'aquèt laboriós pòble que'ls pagèsos es mostren molt satisfets pel bòn aspecte que presenten els ceps que prometen donar bò y abundant fruyt.
Axò no s'esperaba després de la forta calamarsa del matj del any passat que no sòls va destruir la cullita sinó que va malmetre molt els ceps. Aquèts s'han refet grácies a les plujes y bòna temperatura del hivern.
També'ns diuen que la funció del Mes de Maria, es molt concorreguda sobre tot els diumenges que varies nòyes educandes del Colegi de Germanes Dominiques, reciten versos dedicats a Maria.
Tot el pòble elogia l'habilitat y grácia de les nòyes y la paciència y acèrt de les monjes en ensenyarles.
Per aquí s'han sentit calors impropis del temps que som. Ahir va refrescarse un xic la temperatura."

La festa de Sant Isidre i la creació de la cambra agrícola i de l'Escola catalana (19-05-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1234, 19 de maig de 1908, pàgina 2.

"Lletres de Navarcles
Cambra Agrícola. -- Escòla Catalana
El dia de Sant Isidro fou un dia verament alegrador, plè de sòl y de reconfortant alè primaveral pels nòstres pagesos.
Al matí celebrarem la festa patronal a la iglésia parroquial ab divinals oficis y al sortir després de procurar per l'ánima se reuniren per procurar pel seu bé material.
Era la nòstra classe pagesa descreguda y indiferenta, individualista en estrèm; mès a copia de vergassades que no sòls ells, sinó totes les classes, rebèm del poder Central, y que casi sempre son saludables reactius que desperten les energies somortes, han fet que'l dia esmentat se reunissin en inmensa majoria a casa la Vila per formar una Associació o Cambra Agrícola que vetllés pels seus interessos continuament aptropellats.
Iniciats pel agricultor navarclí en Valentí Cura que resideix a Manrèsa y per lo tant espèrt y fondament enterat de lo que son, els fins que perseguexen y els mèdis legals que deuen fer valdre aquèsta classe de entitats, quedaren convensuts y entusiasmats de la idea que fou secundada desseguida per una bòna còlla que quedaren inscrits còm a sòcis mentrestant acaben de organisarho tot.
Nosaltres, els que no som de la classe ens plau molt y felicitèm coralment a la nòstra gent pagèsa perque han trencat d'una vegada l'ensopiment que'ls tenia atuits y s'han juntat a la defènsa dels seus interessos.
El cronista sent avuy una altra satisfacció íntima, que vòl trasmètre a les planes del Diari perquè siga alegria també pels bòns catalans que's preocupen del avenir de la nòstra Pátria.
El "Centre Catalá Autonomista" d'aquèsta poblció está fent treballs per implantar aquí una escòla catalana.
Quina alegria companys... una escòla... la pedra, la base fonamental de tota la nòstra propaganda, la educació de nòstres fills, la reivindicació de tot lo nòstre, la llibertat segura de la Pátria, a través dels temps, el dia que no falti en cap pòble ni llogarèt una escòla catalana.
¡Quina alegria companys!
Maure Montaner."

2 de juny de 2018

Convocatòria d'un concurs de grills (23-05-1908)

El Pla de Bages, Any V, núm.1238, 23 de maig de 1908, pàgina 2.

"INFANTIL
Concurs de grills a Navarcles
La Escòla Dominical de Navarcles fa un convit a la gent menuda de la població en general, y especialment als qui assisteixen als actes que ella celebra [xxx] tardes dels diumenges y dies de festa, pera que prènguin part [xxx] Concurs de grills que pera esbarjo de la gent de be y divertiment de la metexa quitxalla celebrará, si a Deu plau, el dia 28 de matj, festa de la Ascenció, a les sèt de la tarde, adjudicantse els premis y regalos que s'indiquen en el següent
CARTELL
Prèmi 1.er Un bonic jòc de bitllèts ab son corresponent estotx, donatiu de l'Escòla al duènyo del primer grill que cantará axís que'l Jurat declari obèrta la competència.
Prèmi 2.on Una capsa de colors ab tots els seus accessòris y a mès una pilòta, a qui presentará el grill que fassi major nombre de cants seguits dintre'l temps que'l Jurat tinga a be en senyalar.
Prèmi 3.er Una utilíssima pissarrèta per l'amo del grill que canti en les circumstancies que'l Jurat determinará.
Prèmi 4.art Un automòvil en miniatura, per que dugui'l grill qui no havènt guanyat cap dels prèmis anteriors fassi, encara que sia ab un sòl cant, la nòta mès aguda que'ls demès.
Prèmi 5.nt Un objecte de distracció infantil que segurament será del agrado del qui pugui havèrlo, pel nòy qui duga'l grill qui en iguals condicions que l'anterior fassi la nòta mès grave.
Prèmi 6.sè Una pistòla ab municions, al grill que fassi la nòta de la escala musical que el Jurat determini.
Varis regalos consistents en pistòles, baldufas y altres objectes d'esbargiment pueril, distribudies del mòdo que al Jurat li sèmbli millor.
Formen el Jurat calificador els senyors dòn Valentí Vintró, dòn Esteve Camprubí, dòn Josèp Ambrós y dòn Joan Camprubí, secretari.
NOTES. Pera el bòn ordre de la eczibició y major satisfacció dels concorrents, es necessari que aquèstos comparèguin de onze a dotze del matí y de una a dugues de la tade del esmentat dia 28, en el pati de l'Escòla, ab son grill ben acondicionat en sa gávia corresponent y proveit de la manutenció del dia, pera ferne entrega al Secretari del Jurat, qui apuntará son nòm en la llista de concorrents, donantlos immediatament un bitllèt ab un nombre que será el corresponent a la gávia presentada; y qui'n dugui mès d'una tindrá drèt a tants bitllèts, quantes sien les gávies trasmèses. 
Exint del acta, cada nòy podrá passar a recullir el seu grill de mans del Secretari del Jurat, qui li entregará mitjansant el bitllèt que haurá rebut anteriorment.
Ningú té drèt a fer cap reclamació còntra els fallos del Jurat els quals seran sempre válits y inapelables. En cas de que'ls grills entenguin la còsa al revès y's declarin muts en el Concurs, el Jurat repartirá els prèmis èntre els concorrents, o per medi d'una rifa, o a quins presentin major nombre d'eczemplars y mès ben conduits o en la forma que millor li sèmbli.
Y que dèu vos dó sòrt a tots els aficionats a èxes indefènses bestiòles del camp que ab tant de cuydado penjèu en vòstres finestres y balconades pera esplayarvos ab llurs canturies en les xafogoses vesprades d'istiu.
La Escòla Dominical.
Navarcles, matj de 1908."